Publicerad: 2018-12-11 13:41 | Uppdaterad: 2022-06-01 11:06

Han disputerar med avhandling om biobankssatsningen som avvecklades

Doktoranden Anthony Larsson disputerar den 12 december 2018 på Karolinska Institutet med en avhandling om biobankssatsningen BBMRI.se som avvecklades av Vetenskapsrådet efter en utredning. I sin avhandling beskriver Anthony Larsson varför satsningen misslyckades. Men hans arbete började under helt andra premisser.

Portrait in black and white of Anthony Larsson.

Anthony Larsson rekryterades till KI i augusti 2011, och anställdes som doktorand i januari 2012 för att analysera hur uppbyggnaden av en biobanksinfrastruktur går till. Men allteftersom tiden gick så började det pyra ett missnöje mot KI som var värduniversitet för biobanksatsningen BBMRI.se. Vissa av de sex universitet som också ingick i satsningen tyckte att KI favoriserade sig själva.

– Jag hoppas att avhandlingen ger ett vetenskapligt bidrag till något som är nytt och outforskat, som den här komplexa typen av infrastruktur spridd över flera geografiska områden och byggnader, men även kan ses som en form av ”varnande exempel” på vad som kan hända om man inte svarar på varningssignaler i tid, säger Anthony Larsson, doktorand vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på Karolinska Institutet.

En biobank förvarar bland annat mänskliga vävnadsprover och blodprover för forskningsändamål. När BBMRI.se, (BioBanking and Molecular Resource Infrastructure of Sweden), startade 2009 var det Vetenskapsrådets, VR:s, dittills största satsning på medicinsk infrastruktur och ingick under den EU-initierade gemensamma paraplyorganisation BBMRI.eu.

Olika syn på hur medel skulle distribueras

BBMRI.se hade en ganska säregen uppbyggnad med åtta arbetspaket, som innefattade till exempel molekylära analysresurser, etik och juridik, biobanksinformatik, fysiska biobanker etcetera.

– Man rapporterade årsvis till KI som in sin tur rapporterade vidare till VR. Detta gjorde att organisationen blev väldigt uppdelad och skapade viss friktion med BBMR:se-ledningen på KI eftersom man hade olika sätt att tolka hur medlen skulle distribueras, säger Anthony Larsson.

Stommen i hans avhandling utgörs av litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer med de ledande forskarna i organisationen, där Anthony Larsson kunde följa utvecklingen.

Finansieringen drogs in efter utredningar

Efter att kritik hade riktats mot KI beslutade VR år 2016, efter en extern och en intern utredning, att stoppa finansieringen och avveckla verksamheten. Kritikerna menade att KI inte följde konsortieavtalet som man ursprungligen kommit överens om.

Redan i VR:s första utvärdering från 2012 framgick att det fanns oklara strukturer framför allt mot värduniversitetet, KI, och de andra aktörerna. När missnöjet fördjupades ändrades även premisserna för Anthony Larssons avhandling.

Från början fanns en gemensam målbild inom BBMRI.se, men den försvann med tiden. En av artiklarna i avhandlingen handlar om vad som händer när aktörerna i en organisation har olika uppfattningar av målbilden och därigenom går sin egen väg.

– När man heller inte är klar över vad som görs på en övergripande nivå eller i de andra arbetspaketen leder det till en osäkerhet där alla börjar dra åt olika håll och enbart fokusera på sitt eget, vilket leder till splittring i organisationen, säger Anthony Larsson.

Problematisk stuprörsorganisation

Avhandlingen visar att en stor del i problematiken handlar om att BBMRI.se hade en stuprörsorganisation utan återkoppling till någon mellannivå.

– Organisationen hade behövt fler kontrollstationer under projektens gång för att säkerställa att den drevs i rätt riktning. KI agerade också för sent på kritiken, mycket hade kunnat lösas genom samtal, säger Anthony Larsson.

Arbetet med avhandlingen har inte löpt friktionsfritt, särskilt inte efter VR-beslutet att dra in anslaget till BBMRI.se.

– Jag har fått revidera en del av utfallet i mina artiklar för att få dem att återspegla verkligheten eftersom utfallet blev något annat, men också mer intressant och slagkraftigt, säger Anthony Larsson.

Ny nationell organisation från 2018

År 2018 uppgick BBMRI.se i en ny nationell organisation för biobanker, Biobank Sverige, den här gången med Uppsala universitet som värduniversitet.

– Nu när jag disputerar ser jag fram emot att få tillfälle att diskutera min avhandling och dess utfall, säger Anthony Larsson.

Efter disputationen fortsätter han att forska om digitalisering på Handelshögskolan i Stockholm. Han kommer även att medverka i ett två-årigt forskningsprojekt, som avhandlar artificiell intelligens och hur det kan påverka framtida styrelsebeslut.

Text: Helena Mayer

Doktorsavhandling

Too big to fail? A case study of the rise and fall of a medical research infrastructure, Anthony Larsson, Karolinska Institutet 2018.