Publicerad: 2022-09-29 09:05 | Uppdaterad: 2022-09-29 09:40

Genetiska och miljömässiga faktorer bidrar till överlappningen mellan depression och endokrina metabola sjukdomar

Illustration i svartvitt om psykisk hälsa. Bild: Pixabay.
Bild: Pixabay

Depression är vanligt hos individer med endokrina-metabola sjukdomar och vice versa. I en studie av 2,2 miljoner individer i den svenska befolkningen, såg forskare vid Karolinska Institutet att de med endokrina-metabola sjukdomar också har en ökad förekomst av depression. Forskarna fann dessutom högre frekvenser av depression hos gruppens syskon. Studien är publicerad i American Journal of Psychiatry.

Fotografi av Sarah Bergen
Sarah Bergen, senior forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik Foto: Gunilla Sonnebring

Ytterligare analyser beskrev det relativa bidraget av genetiska och miljömässiga faktorer som ligger bakom samtidig förekomst av depression för en rad endokrina-metabola sjukdomar. Det är redan känt att det finns en ökad samtidig förekomst av endokrina-metabola sjukdomar och depression, men sambanden är fortfarande oklara.

– Huruvida överlappningen mellan dessa tillstånd huvudsakligen är genetisk eller miljömässig har konsekvenser för om utvecklingen av farmakologiska eller beteendemässiga interventioner skulle vara mer effektiva för behandling eller förebyggande insatser, säger Sarah Bergen, senior forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet, som ledde studien.

Porträtt på Marica Leone, doktorand vid Karolinska Institutet
Marica Leone, PhD. Foto: Emiliano Abballe

Samförekomst i familjer

I studien identifierade forskarna 2,2 miljoner individer födda i Sverige mellan 1973 och 1996, samt deras hel- och halvsyskon, och följde dem upp till 40 års ålder. Ett antal medicinska tillstånd studerades; depression och olika endokrina-metabola sjukdomar, inklusive tre autoimmuna sjukdomar (autoimmun hypotyreos, Graves sjukdom och typ 1-diabetes) och tre icke-autoimmuna sjukdomar (typ 2-diabetes, fetma och polycystiskt ovariesyndrom).

Personer med endokrina-metabola sjukdomar hade 1,4 till 3,5 gånger ökad risk för depression jämfört med dem utan dessa diagnoser. Deras hel- och halvsyskon hade också en viss förhöjd risk för depression, vilket tyder på att genetiska och/eller miljömässiga riskfaktorer som delas mellan familjemedlemmar spelar en roll vid samtidig förekomst av dessa psykiska och fysiska störningar.

Genetisk och miljömässig påverkan

Genom att jämföra helsyskonpar (som delar ungefär hälften av sina gener) med halvsyskonpar (som delar ungefär en fjärdedel av sina gener) var det möjligt att beräkna det relativa bidraget av genetiska och miljömässiga faktorer till samtidig förekomst av depression och olika endokrina-metabola sjukdomar.

Resultaten varierade mellan icke-autoimmuna och autoimmuna sjukdomar; överlappningen mellan depression och icke-autoimmuna tillstånd förklarades huvudsakligen av delade genetiska influenser, medan miljöfaktorer främst var involverade i sambandet mellan depression och autoimmuna sjukdomar, särskilt typ 1-diabetes.

Detta indikerar att associationen mellan depression och olika endokrina-metabola störningar kan drivas av olika mekanismer. Till exempel kan delade biologiska mekanismer, såsom immunoinflammatoriska och metabola dysregleringar, ligga till grund för samtidig förekomst av depression och typ 2-diabetes, fetma och polycystiskt ovariesyndrom. Däremot kan frånvaron av delad genetik i sambandet mellan typ 1-diabetes och depression återspegla förekomsten av miljöfaktorer som påverkar risken för båda tillstånden och/eller en direkt koppling mellan dessa tillstånd genom medierande faktorer – t.ex. biologiska och psykosociala mekanismer kopplade till typ 1-diabetes, inklusive inflammation, hjärnskador, såväl som stress från detta livslånga tillstånd som ofta diagnostiseras tidigt i livet och som kräver en komplex behandlingsregim för både patienter och deras familjer.

– Våra resultat understryker att läkare bör vara medvetna om ökade risker för depression hos individer med endokrina-metabola sjukdomar, och vice versa, och vara vaksamma för gemensamma symtom. Vår studie ger också en användbar grund för framtida forskning som syftar till att identifiera och rikta in sig på de biologiska mekanismerna och modifierbara riskfaktorerna som ligger bakom samtidig sjuklighet i endokrina-metabola sjukdomar och depression, säger Marica Leone, studiens förstaförfattare.

Studien finansierades av Europeiska Unionens Horizon 2020 Research and Innovation Program under Marie Sklodowska-Curie bidragsavtal nr. 721567.

Publikation

Genetic and Environmental Contribution to the Co-Occurrence of Endocrine-Metabolic Disorders and Depression: A Nationwide Swedish Study of Siblings.
Leone M, Kuja-Halkola R, Leval A, Butwicka A, Skov J, Zhang R, Liu S, Larsson H, Bergen SE
Am J Psychiatry 2022 Sep;():appiajp21090954