Publicerad: 2023-12-20 09:43 | Uppdaterad: 2023-12-21 10:02

Fyndet att statiner skulle kunna bromsa demens stimulerar till fortsatt forskning

dekorativ bild
Foto: Getty Images

Blodfettsänkande statiner skulle kunna bromsa förloppet vid Alzheimer, åtminstone för vissa patienter. Det är resultatet av en ny studie ledd från Karolinska Institutet som publicerats i Alzheimer Research and Therapy. Men forskarna är försiktiga i sina tolkningar och ser resultatet som ett första steg i en forskningsresa som så småningom kan ge svaret.

En ny studievisar att personer med Alzheimers demenssjukdom försämrades långsammare i sina kognitiva funktioner om de samtidigt behandlades med en blodfettsänkande statin, jämfört med de som inte behandlades. Men studien är en observationsstudie där forskarna har jämfört data om patienterna från ett register och kan därför inte svara på om det verkligen finns ett orsakssamband. Därmed är forskarna försiktiga i sina tolkningar.

Sara Garcia-Ptacek. Foto: Selma Wolofsky

– Personer med Alzheimers demenssjukdom som behandlades med statiner hade bättre kognitiv utveckling över tid. Däremot innebär inte studiens resultat att vi nu har belägg för att man bör behandla personer med demenssjukdom med statiner. Men vi kan å andra sidan inte se något stöd för att man inte ska göra det. Så om en person behöver statiner mot höga blodfetter ska inte en demensdiagnos stoppa behandlingen, säger Sara Garcia-Ptacek, docent i neurovetenskap och biträdande lektor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle samt forskningsledare för den aktuella studien.

Funnits motstånd mot utskrivning av statiner

Anledning till att hon poängterar säkerheten är att statiner i början misstänktes orsaka förvirring hos patienter med demenssjukdom. Det har därför funnits ett visst motstånd mot att förskriva statiner till dessa patienter.

I studien ingick uppgifter från drygt 15 500 patienter med demenssjukdom som även hade en indikation på blodfettsänkande behandling. Närmare 11 000 av dem behandlades med statiner. Genomgående hade de patienter som behandlades med statiner något högre värden i de kognitiva tester som genomfördes trots att de i högre utsträckning även hade diagnoser som högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom och diabetes som alla är riskfaktorer för demens. 

Sara Garcia-Ptacek berättar att forskargruppen utgick ifrån en hypotes om att statiner skulle kunna bromsa demensutvecklingen och kastade ut ett ganska brett nät för att se om de kunde finna belägg för detta.

– Grundtanken med den här studien var att bana väg för en mer precis kohort-studie som så småningom ska kunna leda fram till en klinisk interventionsstudie, vilket är vad som krävs för att bevisa ett orsakssamband mellan statiner och kognition, säger Sara Garcia-Ptacek.

Tidigare studier har varit negativa

Tanken om att statiner skulle kunna påverka risken eller utvecklingen av demenssjukdom är inte ny. Det finns till och med några kliniska studier gjorda, men de har alla varit negativa.

– Vi tror att det kanske bara är vissa patienter med Alzheimers demenssjukdom som kan ha nytta av statiner och att de tidigare kliniska studierna varit för små för att kunna visa några signifikanta skillnader. Vår tanke är att försöka utkristallisera vilka patientgrupper som har mest nytta och varför, innan vi ger oss på kliniska studier, säger Sara Garcia-Ptacek.

Forskningen finansierades bland annat av Region Stockholm, Vetenskapsrådet, Stiftelsen Dementia, Margareta af Ugglas stiftelse och initiativet "Innovative ways to fight Alzheimer´s disease - Leif Lundblad Family and others". 

Publikation

“Statins and cognitive decline in patients with Alzheimer’s and mixed dementia: A longitudinal registry-based cohort study” Bojana Petek, Henrike Häbel, Hong Xu, Marta Villa-Lopez, Irena Kalar, Minh Tuan Hoang, Silvia Maioli, Joana B. Pereira, Shayan Mostafaei, Bengt Winblad, Milica Gregoric Kramberger, Maria Eriksdotter, Sara Garcia-Ptacek, Alzheimer Research and Therapy, online 20 december 2023,  doi: 10.1186/s13195-023-01360-0