Publicerad: 2023-04-12 13:00 | Uppdaterad: 2023-04-12 13:20

Sockermolekyl i blodet kan förutse alzheimer

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Tidig diagnos och behandling av Alzheimers sjukdom kräver säkra och kostnadseffektiva screeningmetoder. Nu har forskare vid Karolinska Institutet funnit att en typ av sockermolekyl i blodet har ett samband med nivån av tau-protein, som har en nyckelroll i utvecklingen av den svåra demenssjukdomen. Studien, som publicerats i Alzheimer's & Dementia, kan öppna för enkel screening som med 80 procents säkerhet kan förutse insjuknande tio år i förväg.

Robin Ziyue Zhou
Robin Ziyue Zhou. Foto: Sofia Dinh

– Betydelsen av glykaner, en typ av strukturer bestående av sockermolekyler, är ett relativt outforskat fält inom demensforskningen. I studien visar vi att glykannivåerna i blod är förändrade tidigt i sjukdomen. Det skulle kunna innebära att vi kan förutsäga framtida risk för Alzheimers sjukdom med endast blodprov och minnestest, säger studiens försteförfattare Robin Zhou, läkarstudent och anknuten forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet.

Vid Alzheimers sjukdom förtvinar nervcellerna i hjärnan, vilket tros orsakas av onormala inlagringar av proteinerna beta-amyloid och tau. Kliniska prövningar för läkemedel mot alzheimer visar att behandling bör påbörjas tidigt i sjukdomsförloppet, innan för stor del av hjärnans nervceller har dött.

Behövs fler biomarkörer i blod

Det finns både praktiska och ekonomiska behov av icke-invasiva screeningmetoder för alzheimer. Markörer i blod är att föredra eftersom provtagning av ryggvätska är mer riskfyllt och hjärnavbildning är dyrare jämfört med blodprovstagning.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet visat att nivån av vissa glykaner, närmare bestämt N-acetylglukosamin med en viss placering på N-glykaner, kan användas för att förutse risken att insjukna i Alzheimers sjukdom.

Forskargruppen har tidigare visat att det finns ett samband mellan tau-protein och glykannivåer hos personer med Alzheimers sjukdom men då har analyserna gjorts på ryggvätska. Glykaner är sockermolekyler som finns på ytan av proteiner, kroppens byggstenar. Glykaner visar var i kroppen proteinet ska finnas och hur det ska fungera.

Sophia Schedin Weiss
Sophia Schedin Weiss. Foto: Linda Weiss

Genom att nu mäta nivåer i blodet fann forskarna att individer med matchande nivåer av glykaner och tau har drygt två gånger ökad risk för demens av alzheimertyp.

– Vi visar också att det med en enkel statistisk modell som tar hänsyn till glykan- och taunivåer i blod, förekomst av riskgenen APOE4 samt ett minnestest är möjligt att förutsäga Alzheimers sjukdom med över 80 procents säkerhet nästan ett årtionde innan symtom, som minnesförlust, visar sig, säger Sophia Schedin Weiss, docent vid NVS, Karolinska Institutet, och korresponderande författare.

Uppföljning i 17 år

Resultaten bygger på 233 deltagare i Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K). Proverna samlades in mellan 2001–2004 och följdes upp regelbundet med avseende på bland annat minnesförmåga och förekomst av demens. Uppföljningarna gjordes var 3–6 år och pågick i upp till 17 år.

Nu fortsätter forskarna med att analysera blodprover från resterande deltagare i SNAC-K-studien, men också deltagare från andra studier på åldrande i Sverige och andra länder.

– Vi samarbetar med forskare inom primärvården i Sverige för att utvärdera olika biomarkörer för demens på vårdcentraler. Vi hoppas att glykaner i blod kommer att visa sig vara ett värdefullt komplement till nuvarande metoder för att screena människor för Alzheimers sjukdom och upptäcka sjukdomen tidigare i förloppet, säger Sophia Schedin Weiss.

Forskningen genomfördes i Lars Tjernbergs forskargrupp vid avdelningen för neurogeriatrik vid Karolinska Institutet i samarbete med Aging Research Center vid Karolinska Institutet, Äldrecentrum och Karolinska Universitetssjukhuset.

Studien finansierades av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Stiftelsen för gamla tjänarinnor, Gun och Bertil Stohnes stiftelse, Alzheimerfonden, Stiftelsen Dementia, JPND, Vinnova- och Region Stockholm (ALF). Forskarna rapporterar inga intressekonflikter.

Publikation

A glycan epitope correlates with tau in serum and predicts progression to Alzheimer’s disease in combination with APOE4 allele status”. Robin Ziyue Zhou, Davide Liborio Vetrano, Giulia Grande, Frida Duell, Linus Jönsson, Erika J Laukka, Claudia Fredolini, Bengt Winblad, Lars Tjernberg, Sophia Schedin-Weiss. Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, online 12 april 2023.