Publicerad: 2015-04-14 15:16 | Uppdaterad: 2015-10-08 16:07

Friande beslut i oredlighetsärende

Karolinska Institutets rektor har fattat beslut i ett av två ärenden där gästprofessor Paolo Macchiarini anmälts för misstänkt oredlighet i forskning. Rektor konstaterar att Paolo Macchiarini inte gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Till stöd för sitt beslut har rektor haft ett yttrande från Etikrådet vid Karolinska Institutet.

Det var i juni 2014 som professor Pierre Delaere anmälde misstanke om oredlighet i forskning. Anmälan avsåg Paolo Macchiarinis arbete inom regenerativ medicin.

Enligt högskoleförordningen ska en högskola utreda misstankar om oredlighet i forskning om högskolan genom bland annat en anmälan får kännedom om detta. Enligt Karolinska Institutets regler är det rektor som utreder anmälningar och som avgör ärendet genom att lämna det vidare antingen utan åtgärd – eller om oredlighet konstateras ha förekommit besluta om lämplig åtgärd.

Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet angående professor Pierre Delaeres brev och Etikrådets utlåtande konstaterar Karolinska Institutet att professor Paolo Macchiarini inte har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Ytterligare ett ärende om oredlighet i forskning av professor Macchiarini utreds för närvarande. Bakom den anmälan står Karl-Henrik Grinnemo och tre andra läkare som lämnat in ett omfattande material. I det ärendet har Karolinska Institutets rektor gett uppdrag åt en extern sakkunnig att lämna ett särskilt yttrande. Beslut i det ärendet väntas vara klart före sommaren.

I ett annat ärende har Etikrådet fått rektors uppdrag att lämna yttrande avseende en anmälan mot Karl-Henrik Grinnemo. Det gäller misstänkta oegentligheter i samband med en anslagsansökan och bakom anmälan står en kollega till Paolo Macchiarini. Etikrådets yttrande väntas blir klart inom några veckor och därefter fattar rektor beslut.

Science Magazine: Artificial trachea pioneer cleared in first of two misconduct cases