Publicerad: 2022-01-27 17:14 | Uppdaterad: 2023-04-14 11:12

Fördjupad bild av balansträning vid parkinson

Personer i ring, en del på stolar, andra som står upp. De kastar en boll till varandra.
HiBalance är ett träningsprogram utvecklat för personer med Parkinsons sjukdom. Foto: NVS

Medicinering vid Parkinsons sjukdom minskar många av de symtom som drabbar patienterna, men oftast kvarstår problemen med försämrad balans och ökad risk för fall och skador. En ny studie i tidskriften NPJ Parkinson’s Disease ger nu en fördjupad bild av balansträning som behandling vid parkinson. De delvis nedslående resultaten talar för att träningsprogram kan behöva intensifieras eller individanpassas i större utsträckning för att få avsedd effekt och att mer forskning krävs.

Forskarna har utvärderat balansträningsprogrammet HiBalance, som utvecklats vid Karolinska Institutet. Programmet är avsett för personer med mild till måttlig Parkinsons sjukdom och har i tidigare studier visat positiva effekter på balans och gång för personer med Parkinsons sjukdom jämfört med de som inte deltar i ett träningsprogram.

I den nu publicerade studien har forskarna gått ett steg längre och jämfört balansträningen med röst- och kommunikationsträning i grupp – HiCommunication – så att hälften av de 95 deltagarna lottades till att delta i HiBalance och hälften till HiCommunication.

– Med den här mer utvecklade studiemodellen kunde vi inte se någon skillnad mellan de olika grupperna. Det verkar som att deltagarnas förväntningar på träningen och den sociala gemenskapen delvis kan förklara de positiva effekter vi sett i våra tidigare studier av HiBalance, säger Erika Franzén, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, som lett studien.

Forskning av högre kvalitet

Hon är inte beredd att avfärda HiBalance eller annan fysisk träning för personer med Parkinsons sjukdom. Men de delvis negativa studieresultaten pekar på att frågan är mer komplex än man tidigare trott och att fler forskningsstudier av högre kvalitet behövs. För att underlätta genomförandet av HiBalance-träningen i klinisk miljö minskade forskarna antalet gruppträningar per vecka från tre till två jämfört med tidigare forskning. Det går därför inte att utesluta att mer intensiv eller frekvent träning med HiBalance ger positiva effekter för personer med Parkinsons sjukdom.

Porträtt av Erika Franzén utomhus. Hon har en orange tröja på sig och långt mellanblont hår.
Erika Franzén är fysioterapeut och professor. Foto: Ulf Sirborn

Enligt Erika Franzén finns det också visst stöd för att personer med svårare problem av parkinson har mer nytta av HiBalance än i tidigare skeden av sjukdomen och att träningen i högre utsträckning kan behöva individanpassas.

– Vi kommer att fortsätta undersöka vilka personer med Parkinsons sjukdom som svarar bäst på HiBalance-träningen. Vi planerar även studier där vi undersöker hur man bäst kan individualisera gång- och balansträning så att den kan riktas mot varje persons specifika problematik och förutsättningar genom precisionsrehabilitering, säger Erika Franzén.

Forskningen har genomförts med finansiellt stöd av bland annat Vetenskapsrådet och Region Stockholm (för fullständig lista se den vetenskapliga artikeln).

Fakta Parkinsons sjukdom och träning

Parkinsons sjukdom drabbar ungefär en av hundra personer över 60 år och ger stora besvär med långsamma rörelser, stelhet, skakningar samt nedsatt balans och gång. Detta leder till en ökad risk för fall med skador som följd. Sjukdomen orsakar ofta även problem med att tala högt och tydligt, svårigheter med tankeprocesser som att planera och komma i gång med aktiviteter, motivation samt problem med nedstämdhet.

Forskningen i stort visar att fysisk träning är en effektiv behandling vid Parkinsons sjukdom. Dessa personer behöver dock ofta stöd med träningen för att hitta rätt övningar, minska skaderisk och behålla motivationen. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska hälso- och sjukvårdens insatser när det gäller träning vid Parkinsons sjukdom vara fokuserade på gång- och balanssvårigheter.

Publikation

Behavioural and neuroplastic effects of a double-blindrandomised controlled balance exercise trial in people with Parkinson’s disease
Malin Freidle, Hanna Johansson, Urban Ekman, Alexander V. Lebedev, Ellika Schalling, William H. Thompson, Per Svenningsson, Martin Lövdén, Alonso Abney, Franziska Albrecht, Hanna Steurer, Breiffni Leavy, Staffan Holmin, Maria Hagströmer, Erika Franzén.
NPJ Parkinson’s Disease, online 21 January 2022, doi:10.1038/s41531-021-00269-5