Publicerad: 2012-05-24 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-10 14:00

Fler strokepatienter återställda med rtPA

Patienter som ges farmakologisk trombolys – propplösning – inom sex timmar efter en stroke har ökad chans till återhämtning jämfört med patienter som inte får samma behandling. Det visar den hittills största studien på det propplösande läkemedlet rtPA, där forskare vid Karolinska Institutet deltagit.

Studien, kallad IST-3 (Third International Stroke Trial), presenteras i senaste numret av The Lancet och har letts av forskare vid universitetet i Edinburgh. Det internationella forskarlaget konstaterar att den intravenösa behandlingen med rtPA gjorde att fler patienter återhämtade sig så pass bra att de kunde ta hand om sig själva i det dagliga livet. Andelen patienter som återhämtade sig helt och hållet inom sex månader efter att de fått en stroke ökade också.

I studien deltog drygt 3000 patienter från tolv länder som drabbats av akut ischemisk stroke, varav hälften behandlades med rtPA (rekombinant plasminogenaktivator) och hälften var kontroller. Från Sverige deltog 297 patienter vid 18 olika vårdinstitutioner i studien. Ungefär hälften av deltagarna totalt var över 80 år. Något som gör att forskarna nu drar slutsatsen att trombolys även kan vara en effektiv behandling för de allra äldsta strokepatienterna.

Samtidigt understryker forskarna att vinsterna med rtPA har ett pris. Behandlingen ökar risken för livshotande biverkningar i form av sekundära blödningar i hjärnan inom sju dagar. Detta är dock en risk som många patienter är beredda att ta, menar de. Efter en vecka minskade också dödligheten i gruppen som fått rtPA, och sett över en sexmånadersperiod låg dödligheten på samma nivå i de båda grupperna.

– Av 1000 patienter som ges rtPA inom tre timmar efter stroke kommer ytterligare 80 att överleva och tillfriskna så pass att de klarar sig utan hjälp, jämfört med om de inte hade fått rtPA. Utan behandling skulle ungefär en fjärdel av de som drabbas av stroke avlida och ytterligare drygt en tredjedel skulle få funktionsnedsättningar och bli permanent beroende av hjälp, säger Veronica Murray, forskare vid Karolinska Institutet som koordinerat den svenska delen av IST-3.

Ischemisk stroke inträffar när en del av hjärnans blodtillförsel stoppas av en blodpropp. Skadan som orsakas kan bli bestående eller leda till döden. Symptomen på stroke omfattar bland annat förlamning längs ena kroppshalvan och talsvårigheter.

I Sverige har den aktuella studien finansierats med stöd av Hjärt-Lungfonden, AFA Försäkringar, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting via ALF-avtalet, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Danderyds Sjukhus. I samma nummer av The Lancet publiceras också en metaanalys, där resultaten från IST-3 ingår och som totalt omfattar drygt 7000 patienter.

Publikation

The benefits and harms of intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator within 6 h of acute ischaemic stroke (the third international stroke trial [IST-3]): a randomised controlled trial.
, Sandercock P, Wardlaw J, Lindley R, Dennis M, Cohen G, et al
Lancet 2012 Jun;379(9834):2352-63