Publicerad: 2022-11-01 14:29 | Uppdaterad: 2022-11-02 13:16

Expertkoordinator inom ämnet intensivvård med knappa resurser börjar på Centrum för hälsokriser

Märit Halmin, credit: Mattias Ahlm.
Märit Halmin, credit: Mattias Ahlm (först publicerad i Medicinsk Vetenskap). Foto: mattias ahlm

Märit Halmin börjar uppdrag som expertkoordinator inom intensivvård med knappa resurser på Centrum för hälsokriser den 7 november. Hennes roll blir att koordinera och utveckla centrumets arbete inom ämnet intensivvård i hälsokriser.

Märit Halmin är anestesi- och intensivvårdsläkare på Södersjukhuset och forskar sedan tidigare på Kunskapscentrum för global katastrofmedicin på Institutionen för global folkhälsa. Hon disputerade på KI 2017 med avhandlingen "Transfusion in critically ill patients: short- and long-term outcomes". Märit har dessutom lång erfarenhet av arbete i katastrofområden, framför allt på uppdrag för Läkare utan gränser, men även för WHO i Libanon, efter explosionen i Beiruts hamn 2020. I Libanon bedriver Märit även forskning på metoder för utvärdering av kvalitet på intensivvård samt framtagandet av ”minimum standards”.

Centrum för hälsokriser rekryterar expertkoordinator inom ett brett spektrum av kompetenser viktiga inom hälsokrisområdet. Hittills finns Mattias Öberg inom ämnet kemi och katastroftoxikologi, och Petter Ljungman inom extremväder och dess hälsokonsekvenser på plats. Centrumet planerar att knyta fler kompetenser till sin verksamhet, både inom särskilda hälsohot, och inom tvärsgående ämnen, som just intensivvård med knappa resurser. Inom sina respektive ämnesområde kommer expertkoordinatorerna planera relevanta aktiviteter, som också kommer bidra till att centrumets strategiska mål.

Märits roll handlar om att bevaka och bistå med kunskap inom området intensivvård med knappa resurser i hälsokriser. Därtill att identifiera och koppla samman pågående arbete inom ämnet, på KI så väl som externt, och utveckla samarbeten. Fokus initialt kommer att ligga på två områden: vård av kritiskt sjuka och kvalitet i kristid.

- Jag har arbetat i många år, främst praktiskt som läkare i kriser och katastrofer, men också nu senare med forskning inom katastrofmedicin. Jag ser fram emot att ta det vidare i min roll på Centrum för hälsokriser och fortsätta verka för att vi effektivt ska nå ut med den expertis och kunskap som finns i en hälsokris, samt att fortsätta arbetet för öka vår beredskap inför kommande kriser, säger Märit Halmin.