Publicerad: 2022-04-22 13:42 | Uppdaterad: 2022-04-22 13:45

Anna Falk fick pris vid Kardiovaskulära Vårmötet

Doktorand vid thoraxkirurgiska gruppen tar emot pris
Anna Falk

Vi gratulerar Anna Falk vid gruppen Thoraxkirurgi som tilldelades pris för abstract vid det Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö den 6-8 april.

Anna Falk tog emot priset för sitt abstract ”Depression is associated with postoperative delirium after cardiac surgery”. Studien är den andra i Annas avhandlingsarbete.

I den populationsbaserade kohortstudien undersöks sambandet mellan preoperativ depression och postoperativt delirium. 1133 personer som genomgått hjärtkirurgi i Stockholm inkluderades. Symptom på depression bedömdes före operationen med enkäten Patient Health Questionnaire (PHQ-9), och utvärdering av postoperativt delirium utfördes genom journalgranskning, då symtom på delirium enligt DSM-V kriterier eftersöktes.

Sammanfattningsvis visar studien att preoperativ depression är associerat med postoperativt delirium hos patienter som genomgår hjärtkirurgi. Resultatet stödjer behovet av att använda screeningverktyg för depression före operation, särskilt hos yngre patienter. För att lättare upptäcka delirium ska bedömningsinstrument för delirium användas och då framför allt i den tidiga postoperativa fasen då risk för delirium är störst. Postoperativt delirium är en komplikation som ofta kan förebyggas, varför preventiva insatser rekommenderas till patienter med ökad risk för postoperativt delirium. Depressionsscreening kan vara ett sätt att upptäcka patienter med ökad risk för postoperativt delirium