Publicerad: 2016-04-15 12:28 | Uppdaterad: 2016-04-15 12:55

Äldre RA-läkemedel effektivare mot MS än nyare och dyrare behandling

Mabthera, använt utanför den egentliga indikationen som är ledgångsreumatism (RA) och blodcancer, är mer effektivt än ett av de nyare multipel skleros-läkemedlen. Detta enligt en svensk observationsstudie från Karolinska Institutet, som publicerats i Annals of Neurology.

Under senare år har allt effektivare bromsmediciner för multipel skleros, MS, tagits fram. Men för vissa av dessa läkemedel finns risk för biverkningar, vilket begränsar användbarheten. Tysabri (natalizumab), som anses vara det mest effektiva av dagens läkemedel, ger hos drygt hälften av befolkningen risk för en opportunistisk, potentiellt dödlig virusinfektion i hjärnan.

I dag går det att med ett enkelt blodprov testa om en person har risk för att få infektionen. Detta har medfört att patienter som har upplevt god behandlingseffekt av Tysabri behöver byta behandling för att minimera risken för att få denna allvarliga biverkan. När Tysabri-behandlingen avbryts finns en betydande risk att sjukdomen blossar upp, även om man byter till ett annat MS-läkemedel.

Byte av läkemedel

I den aktuella observationsstudien, som utfördes vid MS-klinikerna vid Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Umeå Universitetssjukhus, jämfördes utfallet för sammanlagt 256 patienter som hade bytt från Tysabri till antingen MS-läkemedlet Gilenya eller Mabthera.

Fredrik Piehl– Vi fann att Mabthera-behandlade personer hade en betydligt lägre risk för att MS-sjukdomen blossade upp efter bytet av läkemedel jämfört med de som fick Gilenya. De som bytte till Mabthera hade också en minskad risk för att uppleva biverkningar av den nya medicinen, säger Fredrik Piehl, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och överläkare vid neurologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, som har lett studien.

Mabthera är ett äldre läkemedel som främst används för behandling av ledgångsreumatism och blodcancer, men som inte formellt är godkänt för behandling av MS.

Omdiskuterad

I Sverige har allt fler personer med MS ändå fått denna behandling, då man på många kliniker har uppfattat effekten som god. Men eftersom det har saknats utvärderingar av behandlingseffekten har användningen av Mabthera varit omdiskuterad. Användningen av Mabthera vid MS har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg med motiveringen att det har saknats evidens.

– De resultat vi har sett i denna studie ger ett starkt stöd för att Mabthera verkligen har mycket god effekt vid behandling av höginflammatorisk MS och att preparatet kan utgöra ett värdefullt alternativ vid sidan om godkända MS-läkemedel för denna kategori av patienter. För sjukvården innebär användningen av Mabthera dessutom en betydande besparing då läkemedlet är flera gånger billigare än de reguljära MS-läkemedlen, säger Fredrik Piehl.

Studien har finansierats med stöd av Vetenskapsrådet och Stockholms Läns landsting.

Publikation

Rituximab versus Fingolimod after Natalizumab in Multiple Sclerosis Patients
Peter Alping, Thomas Frisell, Lenka Novakova, Protik Islam-Jakobsson, Jonatan Salzer, Anna Björck, Markus Axelsson, Clas Malmeström, Katharina Fink, Jan Lycke, Anders Svenningsson, Fredrik Piehl
Annals of Neurology, published online 31 March 2016, DOI: 10.1002/ana.24651