Publicerad: 2018-11-21 07:30 | Uppdaterad: 2019-06-20 10:40

Vinnova beviljar Genomic Medicine Sweden 43,8 miljoner kronor

Genomic Medicine Sweden syftar till att stärka precisionsmedicin över hela landet. Med ett tvåårigt anslag från Vinnova startar nu arbetet att på bred front vidareutveckla och införa den nya genomiken i hälso- och sjukvården så att patienter ges tillgång till ny diagnostik och behandling.

Region Skåne är värdnation för den nationella satsningen och professor Richard Rosenquist Brandell, institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet är projektledare.

Genomic Medicine Sweden, GMS genomförs som ett samverkansprojekt mellan olika aktörer i samhället; hälso- och sjukvården, universitet med medicinsk fakultet, Science for Life Laboratory (SciLifeLab), näringslivet och patientföreningar. GMS-projektet har också ett nära samarbete med Biobank Sverige, med vilka man delar styrgrupp, och med andra nationella initiativ. Sveriges sju universitetslandsting/regioner i samarbete med universitet med medicinska fakulteter utgör de 14 formella parterna i projektet.

Till nytta för patienten

Under genomförandefasen, 2019-2020, kommer fokus att läggas på de diagnosområden som idag har stark evidens för genomiska tester, det vill säga sällsynta ärftliga sjukdomar, cancer (hematologi och solida tumörer) och infektionssjukdomar. En särskild satsning görs också på barncancer i samverkan med Barncancerfonden.

På längre sikt kommer GMS även att utökas till att inkludera de komplexa sjukdomsgrupperna, så kallade folksjukdomarna (t.ex. hjärt-kärl, metabola, neurologiska, autoimmuna och psykiatriska sjukdomar).

En implementering av storskaliga sekvenseringstekniker och genomik inom hälso- och sjukvården kommer att leda till en förbättrad sjukvård. Därutöver syftar projektet till att stärka svensk forskning inom området. GMS kommer att utgöra en unik forskningsresurs för Sverige för att identifiera sjukdomsorsakande förändringar som kan ligga till grund för utveckling av nya läkemedel och behandlingsstrategier samt ökad samverkan med industrin.

– Vi vill med detta initiativ introducera de nya gensekvenseringsteknologierna i sjukvården över hela landet. Med hjälp av dessa kan vi avsevärt förbättra diagnostiken och även skräddarsy behandling och uppföljning. GMS kommer därför redan från början att leverera diagnostik för patienter med sällsynta diagnoser och cancer. Parallellt bygger vi en unik nationell resurs som kan användas för forskning och innovation, säger projektledare Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Bakgrund/fakta
GMS startade som ett initiativ från SciLifeLab:s nationella diagnostikplattform (Diagnostics Development platform) under 2017. Under den inledande fasen av projektet, med stöd av Swelife och Vinnova, har den nationella organisationen och styrningen av projektet kommit på plats i samverkan med hälso- och sjukvården och universiteten. Med utökat stöd från Vinnova (38,8 miljoner kr och lika mycket i medfinansiering från landsting/regioner och universitet, totalt 84,2 miljoner kr), går projektet nu in i en ny fas. Centra för genomisk medicin kommer upprättas vid universitetssjukhusen i Lund, Göteborg, Linköping, Örebro, Stockholm, Uppsala och Umeå. Dessa centra kommer att vara centrala i verksamheten för att samla expertis och koordinera diagnos- och behandlingsområden nationellt. Ett särskilt fokus kommer läggas på att bygga en gemensam informatikinfrastruktur för sjukvården för att lösa utmaningar, så som datadelning, tolkning och säker lagring.