Publicerad: 2023-03-15 07:23 | Uppdaterad: 2023-03-15 10:55

Vanlig förkylning ger barn ett försvar mot covid-19

Grupp med barn i samling.
Foto: Getty Images

Under pandemin stod det klart att barn som fick covid-19 blev mindre sjuka än vuxna. En hypotes har varit att vanliga förkylningar skulle kunna ge barnen ett skydd mot den svåra virussjukdomen. Nu kan forskare vid Karolinska Institutet visa att OC43, ett annat coronavirus som orsakar vanliga förkylningar, ger barn ett immunförsvar även mot covid-19. Studien, som publicerats i PNAS, kan leda till mer skräddarsydda vaccinprogram för barn och vuxna.

Under pandemin noterade läkare och forskare att barn och ungdomar som smittades med covid-19 blev mindre sjuka än vuxna. En förklaring skulle kunna vara att barnen redan innan pandemin bar på en immunitet mot covid-19. En sådan immunitet skulle kunna utgöras av T-minnesceller genererade vid vanliga förkylningar.

Nu har forskare från Karolinska Institutet undersökt unika blodprover från barn tagna innan pandemin. I dessa har de identifierat T-minnesceller som reagerar mot sars-cov-2-infekterade celler, alltså mot celler som är infekterade med det virus som orsakar covid-19.

Fyra coronavirus orsakar förkylningar

Annika Karlsson
Annika Karlsson. Foto: Stefan Zimmerman

En möjlig förklaring till detta immunsvar hos barn kan vara att de tidigare haft en förkylning orsakad av något av de fyra coronavirus som orsakar vanliga förkylningssymtom. Detta skulle kunna ge en immunaktivering, där immuncellerna också kan reagera mot celler infekterade med viruset sars-cov-2.

Den nya studien stärker denna hypotes och visar att T-celler som tidigare aktiverats mot coronaviruset OC43 kan korsreagera mot viruset sars-cov-2.

– Dessa reaktioner är särskilt starka tidigt i livet och blir betydligt svagare i högre ålder. Fynden belyser hur T-cellsvar utvecklas och förändras under livets gång. Fynden kan vägleda framtida uppföljning och utveckling av vacciner, säger studiens korresponderande författare Annika Karlsson, forskargruppsledare vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet.

Stärkt immunförsvar vid två års ålder

Marion Humbert
Marion Humbert. Foto: Privat

Resultaten tyder på att minnes-T-cellsvaret mot coronavirus utvecklas redan vid två års ålder. Studien bygger på 48 blodprover från barn vid två och sex års ålder, samt 94 prover från vuxna mellan 26 och 83 år. Analysen omfattar också blodprover från 58 personer som nyligen tillfrisknat från covid-19.

– I ett nästa steg vill vi göra motsvarande studier av yngre och äldre barn, tonåringar och unga vuxna för att bättre kunna följa immunsvaret mot coronavirus från barndom till vuxen ålder, säger Marion Humbert, postdoc vid institutionen för medicin Huddinge, Karolinska Institutet, och delad försteförfattare, tillsammans med Anna Olofsson, doktorand vid institutionen för laboratoriemedicin.

Forskningen har varit ett samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet, Universitetet i Bern, Schweiz, Oslo universitet, Norge, och Linköpings universitet.

Forskningen finansierades av Vetenskapsrådet, Region Stockholm (CIMED), Karolinska Institutet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, och Europeiska forskningsrådet. Karl-Johan Malmberg, Ebba Sohlberg och Soo Aleman uppbär arvoden från företag och organisationer oberoende av detta forskningsprojekt (se studien för mer information). Övriga forskare rapporterar inga intressekonflikter.

Publikation

”Functional SARS-CoV-2 cross-reactive CD4+ T cells established in early childhood decline with age”. Marion Humbert, Anna Olofsson, David Wullimann, Julia Niessl, Emma B. Hodcroft, Curtis Cai, Yu Gao, Ebba Sohlberg, Robert Dyrdake, Flora Mikaeloff, Ujjwal Neogi, Jan Albert, Karl-Johan Malmberg, Fridtjof Lund-Johansen, Soo Aleman, Linda Björkhem-Bergman, Maria C. Jenmalm, Hans-Gustaf Ljunggren, Marcus Buggert, Annika C. Karlsson. PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, online 14 mars 2023, doi: 10.1073/pnas.2220320120.