Publicerad: 2023-12-22 12:34 | Uppdaterad: 2023-12-22 14:24

Två typer av KBT lika effektiva vid behandling av fibromyalgi

dekorativ bild
Foto: Getty Images

Det verkar inte finnas några betydande skillnader mellan så kallad exponeringsbaserad KBT och traditionell KBT vid behandling av fibromyalgi, enligt en studie ledd av forskare vid Karolinska Institutet. Båda behandlingsformerna gav en markant minskning av symtomen hos personer drabbade av sjukdomen. Studien är bland de största som hittills gjorts när det gäller att jämföra olika behandlingsalternativ av fibromyalgi och publiceras i tidskriften PAIN.

I Sverige lever idag cirka 200 000 personer med fibromyalgi, ett långvarigt smärtsyndrom som orsakar stort lidande för patienter genom spridd värk, trötthet och stelhet i kroppen. Det finns ingen botande behandling av fibromyalgi.

 Befintliga läkemedel har ofta otillräcklig effekt vilket väcker behovet av mer effektiva behandlingsmetoder. Kognitiv beteendeterapi, KBT, har visat viss effekt men det är brist på utbildade KBT-behandlare. Dessutom saknas kunskap om vilken form av KBT som ger bäst effekt. 

I studien jämfördes två olika former av internetlevererad kognitiv beteendeterapi avseende hur väl de minskar symtom och funktionspåverkan av fibromyalgi. 

Exponeringsbaserad KBT innebär i korthet att deltagaren systematiskt och upprepat närmar sig situationer, aktiviteter och stimuli som patienten tidigare undvikit på grund av att de är associerade med smärta, psykiskt obehag eller symtom som trötthet och kognitiva besvär. 

I traditionell KBT presenteras deltagaren för ett antal olika strategier att arbeta med under behandlingen, som till exempel avslappning, aktivitetsplanering, fysisk träning, eller hur hen kan hantera negativa tankar och förbättra sömnen. 

Maria Hedman-Lagerlöf
Maria Hedman-Lagerlöf. Foto: Martin Stenmark

Studien visade att traditionell KBT var i stort sett likvärdig med den nyare behandlingsformen exponeringsbaserad KBT. 

– Resultatet var överraskande eftersom vår hypotes, baserad på tidigare forskning, var att den nya exponeringsbaserade formen skulle vara mer effektiv. Vår studie visar att den traditionella formen kan ge ett lika bra resultat och bidrar därmed till diskussionen i fältet, säger Maria Hedman-Lagerlöf, legitimerad psykolog och forskare vid Centrum för psykiatriforskning institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

I den randomiserade studien deltog 274 personer med fibromyalgi, som slumpades till att behandlas med traditionell- eller exponeringsbaserad KBT. Behandlingarna gavs helt via internet och alla deltagare hade regelbunden kontakt med en egen behandlare. 

Sex av tio blev hjälpta

Deltagarna besvarade frågor om sitt mående och sina besvär före, under och efter behandlingen. Efter den tio veckor långa behandlingen angav 60 procent av de som fått exponeringsbaserad KBT, och 59 procent av dem som fått traditionell KBT, att de hade blivit hjälpta av sin behandling.

–  Att bägge behandlingar var associerade med en markant minskning av deltagarnas symtom och funktionspåverkan, och att effekterna höll i sig i tolv månader efter avslutad behandling, indikerar att internet som behandlingsformat kan vara av stor klinisk nytta för personer med fibromyalgi. Det är goda nyheter eftersom det möjliggör att fler kan få tillgång till behandling, säger Maria Hedman-Lagerlöf.

Studien är den andra största som gjorts när det gäller att jämföra olika psykologiska behandlingsalternativ vid fibromyalgi, enligt forskarna. 

–  Vår studie är en av de första att jämföra mot en annan aktiv, etablerad psykologisk behandling, säger Maria Hedman-Lagerlöf.

Studien gjordes i samarbete mellan Karolinska Institutet och Uppsala universitet. Den finansierades av Riksbankens jubileumsfond och ingen av forskarna har angett några intressekonflikter. 

Publikation

”Effect of exposure-based versus traditional cognitive behavior therapy for fibromyalgia: A two-site single-blind randomized controlled trial”Maria Hedman-Lagerlöf, Nils Gasslander, Alice Ahnlund Hoffmann,Maria Bragesjö, Amanda Etzell, Simon Ezra, Elsa Frostell, Erik Hedman-Lagerlöf, Caroline Ivert, Björn Liliequist, Brjánn Ljótsson, Johanna M. Hoppe, Josefin Palmgren, Edward Spansk, Felicia Sundström, Josefin Särnholm, Georgia Tzavara, Monica Buhrman och Erland Axelsson, PAIN, online 22 december 2023.