Publicerad: 2017-11-01 15:35 | Uppdaterad: 2017-11-02 15:30

Troponin är förknippat med förhöjd risk att dö

Ett blodprov som mäter förekomsten av hjärtspecifika proteiner, troponiner, används på akutkliniker för att diagnostisera hjärtinfarkt hos patienter med bröstsmärta. Men även normalnivåer av proteinerna hos patienter utan hjärtinfarkt ökar risken att dö, visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i ansedda Journal of the American College of Cardiology. Patienter med mätbara troponinvärden borde därför utredas, anser forskarna.

Troponiner läcker ut i blodet så att de blir mätbara med blodprov vid akut skada, såsom hjärtinfarkt eller blodpropp i lungan. Men även kroniskt läckage kan ge mätbara nivåer, såsom vid högre ålder, kronisk njursjukdom och svår hjärtsvikt.

Martin Holzmann– Vi vet att en stor grupp av patienter har långvarigt förhöjda nivåer över normalnivån 14 ng/l. Den gruppen är större än antalet hjärtinfarktpatienter. Men hittills har sådana fynd inte lett till några åtgärder, eftersom vi inte har haft kunskap om vilka risker förhöjda nivåer innebär, säger Martin Holzmann, docent vid institutionen för medicin, Solna, vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset som lett studien.

Långvarigt förhöjda troponinvärden

För att ta reda på hur långvarigt förhöjda troponinvärden påverkar risken att dö eller drabbas av hjärtsjukdom, studerade forskarna journalerna för alla patienter över 25 år som sökt första gången för bröstsmärta under åren 2011–2014 på Funktion Akut Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge eller Solna. Minst två registrerade troponinvärden krävdes under uppföljningstiden på drygt tre år för att patienten skulle inkluderas i studien. Patienter med svår njursjukdom, akut hjärtinfarkt och andra akuta tillstånd uteslöts. Då återstod drygt 19 000 patienter. Övriga data hämtades från Socialstyrelsens patient-, läkemedels- och dödsorsaksregister.

Knappt en tiondel av patienterna hade ett troponinvärde över normalnivån 14 ng/l och hälften av dem hade ingen tidigare diagnostiserad hjärtsjukdom. En tredjedel hade troponinvärden på 5–14 ng/l vilket betraktas som normalvärden, men visade sig vara starkt kopplat till död. I spannet 5–9 ng/l var risken att dö dubbelt så hög jämfört med referensgruppen som hade omätbara nivåer av troponin. I spannet 10–14 ng/l var risken tre gånger så hög. Av dem som hade troponinvärden över 50 ng/l dog en tredjedel inom ett år. Mätbara troponinvärden var också förknippat med högre risk för hjärtinfarkt och ännu högre risk för hjärtsvikt.

Bra riskmarkör för hjärtsjukdom

– Troponin är alltså en bra riskmarkör för hjärtsjukdom och risk att dö. Patienter med mätbara troponinvärden borde därför utredas. Det kan göras enkelt i primärvården med exempelvis ultraljud av hjärtat, vilket kan påvisa hjärtsjukdom. Och troponintest kan användas för att skilja ut vilka patienter som ska behandlas för till exempel förhöjt blodtryck eller höga kolesterolvärden. Vi måste bli bättre på att riskvärdera patienter, framför allt i primärvården, säger Martin Holzmann.

Studien har gjorts i samarbete med Danderyds sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset och finansierats med hjälp av Stockholms läns landsting. Martin Holzmann har erhållit konsultarvoden från läkemedelsföretagen Actelion och Pfizer.

Text: Inna Sevelius

Publikation

Stable high-sensitivity cardiac troponin T levels and outcomes in patients with chest pain
Andreas Roos, Nadia Bandstein, Magnus Lundbäck, Ola Hammarsten, Rickard Ljung, Martin J. Holzmann
Journal of the American College of Cardiology (JACC), online 23 oktober 2017, DOI: 10.1016/j.jacc.2017.08.064