Publicerad: 2023-06-02 09:17 | Uppdaterad: 2023-06-08 10:28

Toppbetyg för KI-Region Stockholm i utvärdering av universitetssjukvården

Här syns ledningsgruppen KI Region Stockholm i grupp på KI campus Solna med regiondirektör Emma Lennartsson och rektor Annika Östman Wernerson längst fram.
KI-Region Stockholm får bäst betyg av alla ALF-regioner i Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvärden. På bilden syns ledningsgruppen, längst fram Emma Lennartsson, regiondirektör i Region Stockholm och Annika Östman Wernerson, KI:s rektor (till höger). Ledningsgruppens ledamöter Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör, Björn Zoëga, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset, Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Maria Eriksdotter, dekan, Veronika Sundström, universitetsdirektör, Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör, Anna Martling, dekan och Martin Bergö, prorektor. Foto: Andreas Andersson

KI-Region Stockholm är den ALF-region som bäst uppfyller kvalitetskriterierna i Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården. Den så kallade USV-utvärderingen redovisades i en rapport den 31 maj. Forskning är Stockholmsregionens starkaste område, men även innovation, pedagogisk utbildning samt samverkan med patienter och närstående lyfts fram i rapporten.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att vart fjärde år utvärdera universitetssjukvården vid de regioner som omfattas av ALF-avtalet som reglerar samarbetet mellan staten och vissa regioner när det gäller utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Syftet med utvärderingen är att vara kvalitetsdrivande genom jämförelser och att genom lärandeexempel bli verktyg för utveckling.

Socialstyrelsens utvärdering genomfördes under 2022 för samtliga ALF-regioner och omfattar perioden 2018–2021. Totalt 296 universitetssjukvårdsenheter (USV-enheter) i landet fick svara på en enkätundersökning som gällde uppfyllnad av de kvalitetskriterier som Socialstyrelsen slagit fast. Enkäten följdes av en fördjupad granskning av 34 USV-enheter inom primärvård, barn och ungdomspsykiatri, neurologi, ortopedi och akutsjukvård. Dessutom intervjuades ledningarna för ALF-regionerna. I Stockholm svarade alla 72 USV-enheter på enkätundersökningen.

– Vi är mycket stolta över att KI-Region Stockholm får ett sådant fint resultat. Särskilt glädjande är att vi är så starka inom forskning och att USV-enheterna har medarbetare med hög pedagogisk kompetens. Det visar att vårt gemensamma strategiska arbete leder till hög kvalitet, säger Annika Östman Wernerson, rektor vid Karolinska Institutet (KI).

Flest vetenskapliga publikationer

Utvärderingen visar att universitetssjukvården i Stockholm har flest erfarna forskarhandledare, flest vetenskapliga publikationer och flest avlagda doktorsexamina. Den visar också att den pedagogiska kompetensen hos handledare är hög och att i princip samtliga läkarstuderande har en namngiven handledare under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som de kan vända sig till. Stockholm sticker ut även när det gäller att använda studenternas återkoppling i sitt förbättringsarbete jämfört med övriga ALF-regioner.

Socialstyrelsens rapport lyfter också fram innovationsmognaden hos medarbetarna på Stockholms USV-enheter.

–  Vi har en gemensam innovationsstrategi som följs upp kontinuerligt inom KI-Region Stockholm och det är roligt att se resultatet. Det skapar också goda förutsättningar för vår ambition att bli en av världens fem ledande Life science-regioner till 2025, säger Emma Lennartsson, regiondirektör i Region Stockholm.

Systematisk patientuppföljning

Ett annat område som särskilt lyfts fram i utvärderingen är Stockholms systematiska samarbete med patienter och närstående samt företrädandeorganisationer i klinisk forskning.

– Vi har gjort strategiska satsningar för att patienternas upplevelser av vården och mått på hälsa ska kunna användas för förbättringsarbetet. Exempelvis har Karolinska Universitetssjukhuset infört digitala patientenkäter som används systematiskt för att följa upp resultat och vara underlag i patientmöten, säger Annika Tibell, FoUUI-direktör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Men det finns också förbättringsområden för KI-Region Stockholm. USV-utvärderingen pekar bland annat på att tid för forskning, utbildning och utveckling behöver prioriteras både på strategisk nivå och i vardagen för att uppnå samtliga kvalitetskriterier i ALF-avtalet. KI-Region Stockholm kan förbättra processen och implementeringen av den gemensamma handlingsplanen som stödjer utveckling från student till docent för att säkerställa en långsiktigt hög forskningskvalitet. Det behövs också gemensamma strategiska satsningar för att all personal som handleder studenter ska få adekvat pedagogisk utbildning.

Förutom enkäter till alla USV-enheter gjorde Socialstyrelsen även platsbesök och intervjuer i en fördjupad granskning av Akademiskt Primärvårdscentrum (APC), Centrum för psykiatriforskning (CPF), Akademisk specialistcentrum (ASC), Stockholm, medicinsk specialitet neurologi, Ortopedi på Södersjukhuset, och Akutsjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset.