Publicerad: 2012-04-11 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-18 13:47

Syskon till strokepatienter får oftare stroke

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att syskon till personer som drabbats av stroke har en kraftigt ökad risk att också få en stroke – och då i ungefär samma ålder som sin bror eller syster. Forskarna bakom studien menar att den nya kunskapen ytterligare understryker betydelsen av att sjukvården ordentligt tar reda på patienters familjehistoria för att förebygga hjärtkärlsjukdom.

– Patienter som är i riskzonen för hjärtkärlsjukdom bör bli informerade om att det finns en ärftlig faktor att ta hänsyn till. Men riskökningen behöver inte enbart bero på gener utan kan också handla om att man inom en familj delar en livsstil, något som i så fall är möjligt för den enskilde att förändra till det bättre, säger Erik Ingelsson, professor i kardiovaskulär epidemiologi vid Karolinska

Så kallad ischemisk stroke orsakas av blockering i blodkärlen så att delar av hjärnan inte får tillräckligt blodflöde och därmed drabbas av syrebrist. Den aktuella studien, som publiceras i vetenskapstidskriften Circulation: Cardiovascular Genetics, är den första stora kartläggningen när det gäller ökad ärftlig risk för ischemisk stroke i förhållande till ålder, kön och syskonskap. Den bygger på data från närmare 200 000 personer ur nationella patient- respektive dödsregistren under åren 1987 till 2007. För varje strokepatient har forskarna undersökt om det funnits ett eller flera syskon som också drabbats av stroke – och i så fall när, om det varit fråga om bröder eller systrar samt vid vilken ålder detta inträffat.

Resultatet visar att personer som har ett helsyskon som fått stroke har omkring 60 procents ökad risk att själva drabbas. Riskökningen för halvsyskon till strokepatienter är omkring 40 procent. Och om stroken inträffat före 55 års ålder nästan dubbleras risken för patientens syskon att också få en stroke i unga år. Däremot påverkas den ärftliga riskökningen inte av kön; det spelar alltså ingen roll om man har bröder eller systrar som fått stroke eller är man eller kvinna själv.

En begränsning i den aktuella studien är bland annat att det saknas information om andra medicinska riskfaktorer hos deltagarna, så som högt blodtryck eller onormala blodfettnivåer. Därför kunde forskarna inte säga om riskökningen kopplad till stroke hos syskon var direkt, alltså genetisk betingad, eller indirekt via livsstil och andra miljöfaktorer.

– Men om det är så att man har ett syskon som fått stroke kan det vara en god idé att kolla blodtrycket regelbundet, samt fundera över sina mat- och motionsvanor, säger Erik Ingelsson.

Studien har finansierats genom stöd från Vetenskapsrådets SIMSAM-satsning (Swedish Initiative for research on Microdata in the Social and Medical Sciences), som syftar till att utveckla svensk registerforskning.

Publikation

Familial effects on ischemic stroke: the role of sibling kinship, sex, and age of onset.
Kasiman K, Lundholm C, Sandin S, Malki N, Sparén P, Ingelsson E
Circ Cardiovasc Genet 2012 Apr;5(2):226-33