Publicerad: 2019-12-06 20:00 | Uppdaterad: 2019-12-18 13:58

Studie motbevisar teori om att kejsarsnitt skulle öka risken för fetma hos barnet

Photo of woman with baby after childbirth.

Kvinnor som förlöses via kejsarsnitt har inte högre risk för att få barn som utvecklar fetma än kvinnor som föder barn på naturlig väg. Det visar en stor studie vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften PLOS Medicine. Resultatet motsäger flera mindre studier som hittade en koppling mellan kejsarsnitt och fetma hos avkomman. Dessa tog dock inte hänsyn till lika många potentiella vilseledande bakgrundsfaktorer som forskarna i den här studien gjorde.

Photo of Daniel Berglind.
Daniel Berglind, forskare vid institutionen för global folkhälsa.

Förlossningar med kejsarsnitt har ökat kraftigt de senaste åren, från 6,7 procent globalt år 1990 till runt 19,1 procent år 2014, enligt tidigare rapporter. Ökningen har lett till intensiv forskning på potentiella konsekvenser av kejsarsnitt för barnets hälsa. Flera studier har kopplat kejsarsnitt till en ökad risk för astma, diverse allergier och fetma. Kopplingen till fetma har dock gjorts mestadels i mindre studier som saknade information om andra faktorer som kan ha påverkat sambandet. Dessa särskilde inte heller mellan olika typer av kejsarsnitt. 

Forskarna i den här studien ville undersöka om den ökade förekomsten av kejsarsnitt kan förklara en del av den växande fetmaepidemin som skett under samma period, samt om den här eventuella kopplingen kvarstod om de räknade in andra faktorer som man vet kan påverka avkommans vikt. De jämförde nästan 100,000 18-åriga killars kroppsmasseindex (BMI) och delade in dem i kategorier beroende på om de var födda vaginalt eller med elektivt eller icke-elektivt kejsarsnitt.

Andra faktorer påverkar barnets vikt mer

Enligt studien hade 5,5 respektive 5,6 procent av männen som fötts via elektivt respektive icke-elektivt kejsarsnitt fetma jämfört med 4,9 procent av männen som fötts vaginalt. Men efter att ha tagit in andra faktorer som är kända för att påverka avkommans vikt—till exempel mammans BMI innan graviditet, gestationsålder, förekomsten av diabetes, högt blodtryck, rökning och havandeskapsförgiftning—kom forskarna till slutsatsen att förlossningsmetoden i sig inte påverkar barnets risk för att utveckla fetma i framtiden.

—Vi hittade inga bevis för att det skulle finnas en koppling mellan kejsarsnitt och utvecklingen av fetma. Detta betyder att hur kvinnor föder barn är nog inte speciellt viktigt för att förstå orsakerna bakom den globala fetmaepidemin, säger Daniel Berglind, forskare vid institutionen för global folkhälsa och en av studiens huvudförfattare.

En syskonanalys på nästan 10,000 helbröder som hade liknande genetiska och miljömässiga förutsättningar förändrade inte det övergripande resultatet.

Photo of Viktor H. Ahlqvist.
Viktor H. Ahlqvist, forskare vid institutionen för global folkhälsa. Foto: Jing Wu.

Moderns BMI påverkade mest

Mammans vikt innan graviditet var den enskilt största faktorn som påverkade barnets framtida vikt. Detta är i linje med tidigare studier som visat på en koppling mellan ärftlighet och övervikt och att fetma hos modern kan påverka fostrets hälsa.

—Nästan hela associationen mellan kejsarsnitt och fetma kunde förklaras av mammans BMI innan graviditeten. Detta tyder på att ärftlighet och fostrets exponering för fetma-orsakande faktorer i livmodern är viktigare när man bedömer risken för fetma hos avkomman än födelsesättet, säger Viktor H. Ahlqvist, forskare vid institutionen för global folkhälsa och en av studiens huvudförfattare.

Forskningen har finansierats med hjälp av Stockholms läns landsting.

Video om studien

Publikation

Elective and nonelective cesarean section and obesity among young adult male offspring: a Swedish population-based cohort study,” Viktor H. Ahlqvist, Margareta Persson, Cecilia Magnusson, Daniel Berglind, PLOS Medicine, 6 december, 2019, DOI: 10.1371/journal.pmed.1002996