Publicerad: 2023-03-31 15:21 | Uppdaterad: 2023-03-31 15:28

StratNeuro tilldelar årets startanslag till fem forskare vid Karolinska Institutet

Mynt Foto: Pixabay

Syftet med anslaget är att hjälpa framstående forskare som befinner sig i början av sin karriär, och som erhållit ett startbidrag från Vetenskapsrådet eller beviljats en anställning som biträdande lektor vid Karolinska Institutet.

StratNeuro tilldelar årets startanslag om 1,000,000 kronor till följande forskare (i alfabetisk ordning)::

  • Hong Xu: “Dementia and Kidney Disease: Epidemiological Approaches to Risk Factors and Treatment Strategies”
  • Kyla McKay: “Heterogeneity in the MS prodrome and impact on disease progression”
  • Laurence Picton: “Motion of the CNS: intraspinal proprioception for mammalian motor control”
  • Roberta Filograna: “Novel mechanistic insights into the role of mitochondria in Parkinson’s disease”
  • Michael Ratz*: “Molecular dissection of neural circuit assembly”

* Michael Ratz är för närvarande gästforskare vid Karl Deisseroths lab, Stanford University, USA, och kommer att få startanslaget när hans anställning på Karolinska Institutet är formaliserad.

Två av årets mottagare, Hong Xu och Laurence Picton, har tidigare fått  StratNeuros anslag för postdoktorala forskare 2020, vilket förstärker StratNeuros engagemang för att främja en ny generation forskningsledare inom neurovetenskap.

Vi hörde av oss till anslagstagarna för att be em berätta om sina projekt, vad de hoppas uppnå och vad anslaget betyder för dem och deras nya forskarteam?

Hong Xu, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (har tilldelats VR:s startbidrag 2022)

Hong Xu
Hong Xu Foto: Ulf Sirborn

Startanslaget kommer att hjälpa mig att etablera mitt forskningsfält och göra det möjligt för mig att anställa en ny postdoktor i forskargruppen.

Vi avser utforska sambandet mellan njursjukdom och demens, och särskilt undersöka om njursjukdom och dess associerade läkemedel har en effekt på risken för demens och dess utveckling.

Vi hoppas att vår forskning kan hjälpa beslutsfattare inom hälso- och sjukvård att utveckla och genomföra lämpliga strategier för screening och övervakning av demens hos personer med njursjukdom och vice versa, samt hjälpa till med planering av hälso- och sjukvård. Ett botemedel mot demens är för närvarande inte nära förestående, men förebyggande strategier är mer benägna att vara framgångsrika.

Kyla McKay, Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Solna och institutionen för kliniska neurovetenskap (har beviljats anställning som biträdande lektor vid Karolinska Institutet under 2022)

Porträttbild av Kyla McKay.
Kyla McKay. Foto: Brian Wheeler

Nyligen identifierades den "prodromala perioden" av multipel skleros (MS), där tydliga mönster för hälso- och sjukvårdsanvändning sågs under de fem åren före MS-debut. Vårt mål är att ytterligare karakterisera denna period i unika undergrupper av patienter, inklusive personer med pediatriskt MS.

Vi samarbetar med två kända experter inom MS-epidemiologi, professor Helen Tremlett vid University of British Columbia, samt professor Ruth Ann Marrie från University of Manitoba, Kanada.

Detta anslag blir den första möjligheten för mig som teamledare att utöka min forskargrupp, eftersom jag tänker använda det för att rekrytera en postdoktor. Den aktuella studien kräver komplex statistisk analys som jag hoppas kunna locka någon med expertis inom maskininlärning med.

Laurence Picton, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap (har tilldelats VR:s startbidrag 2022)

porträttbild
Laurence Picton. Foto: David Madrid.

Under kroppens rörelser utsätts vår ryggrad och det inre centrala nervsystemet för djupa förändringar i form och spänning. Hur dessa spänningsförändringar känns av och integreras i våra motornät har inte undersökts hos däggdjur. Mitt projekt syftar till att förstå ryggmärgsbiomekanik under beteende och att lyfta fram de intraspinala sensoriska system som är involverade i dess detektion och kontroll.

Projektets resultat har en tydlig translationell potential, och ett långsiktigt mål är att vara involverad i undersökningar av ryggmärgsbiomekanik hos människor, vilket fortfarande är ett outforskat men viktigt ämne.

Detta anslag är en fantastisk möjlighet som kommer att vara avgörande för utvecklingen av mitt labb. Finansieringen kommer att hjälpa mig att etablera det utrymme och den utrustning som behövs för att genomföra mina experiment.

Roberta Filograna, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (har tilldelats VR:s startbidrag 2022)

Dekorativ bild
Roberta Filograna. Foto: Shreelatha Bhat

Jag la grunden för detta projekt redan under min doktorandutbildning och postdoktorala studier. Det syftar till att ta itu med den felande länken mellan mitokondriell funktion och Parkinsons sjukdom (PD). Växande bevis tyder på att mitokondriell dysfunktion är starkt inblandad i både sporadiska och familjära PD-former, även om de underliggande molekylära mekanismerna fortfarande är oklara. Det övergripande målet för mitt team är att ta reda på hur mitokondriell kondition är involverad i PD-patofysiologi.

Jag tror att våra initiala studier kommer att definiera nya mekanistiska insikter i den molekylära grunden för Parkinsons sjukdom. Baserat på dessa fynd kommer vi i framtiden att arbeta med att identifiera potentiella mål för behandling, även när den primära sjukdomsdefekten inte är av mitokondriellt ursprung.

Detta anslag ger viktig finansiering för etableringen av min forskargrupp och är därför ett utmärkt tillfälle att stärka min självständighet och skapa partnerskap inom StratNeuro-gemenskapen.

Personalporträtt Biomedicum
Michael Ratz. Foto: Johannes Frandsén.

Michael Ratz, Karolinska Institutet, institutionen för cell- och molekylärbiologi & Stanford University, Karl Deisseroths lab, USA