Publicerad: 2020-11-16 15:56 | Uppdaterad: 2022-08-18 09:59

Stort bidrag från Cancerfonden till forskning om tjock- och ändtarmscancer

Porträtt av Anna Martling

En av forskarna som får ta del av Cancerfondens stora utdelning den 10 november 2020 är professor Anna Martling vid gruppen Kolorektal kirurgi, institutionen för molekylär medicin vid Karolinska Institutet. Cancerfonden bidrar med totalt 18 miljoner kronor till två forskningsprojekt rörande kolorektal cancer.

– Cancerfondens långsiktiga stöd betyder oerhört mycket för vår forskargrupps forskning och innebär att vi kan fortsätta vårt arbete med att studera prediktiva och prognostiska biomarkörer samt förbättra behandling och prognos för en av våra vanligaste tumörsjukdomar, tjock- och ändtarmscancer. Det utökade stödet till CITCCA-studien innebär unika möjligheter att med hjälp av flytande biopsier kunna skärpa våra instrument ytterligare för att hitta och behandla lokala återfall och spridd sjukdom, säger Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet.

Forskningsprojekt

Individualiserad diagnostik, behandling och rehabilitering av kolorektalcancer patienter - randomiserade, observationella och epidemiologiska studier

Projektanslag om totalt 4,5 miljoner kronor för perioden 2021-01-01--2023-12-31

Kolorektalcancer (CRC) drabbar ca 6800 patienter per år i Sverige. Behandlingen har förbättrats, men fortfarande får många svårbehandlade recidiv. Förbättrade biomarkörstyrda tilläggsbehandlingar, i syfte att minska risken för återfall, skulle därför vara av största värde. Övergripande syfte med projektet är att individualisera och förbättra diagnostik och behandling för att öka möjligheter till bot och samtidigt minska biverkningar. Detta blir ett viktigt steg inom utvecklandet av precisionsmedicin med betydande förbättringar av prevention, diagnostik och prognos för patienter med CRC.

CITCCA - Circulating tumour DNA (ctDNA) as a prognostic and predictive biomarker in colorectal cancer

Utökat stöd om totalt 13,5 miljoner kronor för perioden 2021-01-01--2023-12-31

Nya tekniska möjligheter att analysera genförändringar i tumörer ger möjligheter till prognostisering och individanpassad behandling. Vid tumörsjukdom släpps cirkulerande tumörfragment innehållande tumör-DNA (ctDNA) ut kontinuerligt i blodbanan.  Detta kan vara en potentiellt mycket träffsäker och dynamisk biomarkör, som indikerar kvarvarande tumörceller efter operation. Vi har sedan 2016 drivit en biomarkörbaserad studie av behandling med acetylsalicylsyra(ASA) till patienter med tjock-och ändtarmscancer (ALASCCA), i vilken vi använder genanalyser för att styra behandling och utvärdera värdet av tilläggsbehandling med ASA. Vi vill nu nyttja den nationella infrastruktur som byggts upp inom studien och påbörja en pilotstudie avseende värdet av ctDNA analyser i en större grupp av svenska patienter.