Publicerad: 2020-12-29 09:25 | Uppdaterad: 2020-12-29 09:40

Stoppad behandling med RAS-blockerare kopplat till sämre utfall vid avancerad kronisk njursjukdom

Illustration of different treatments for kidney disease and failure.
Illustration Getty Images.

Mindre studier har antytt att en grupp läkemedel som kallas RAS-blockerare kan vara skadliga för personer med avancerad kronisk njursjukdom, och läkare avslutar därför ofta behandlingen för dessa patienter. Forskare vid Karolinska Institutet visar nu att stoppad behandling visserligen är kopplat till en minskad risk att behöva dialys, men också en ökad risk för hjärt-kärlhändelser och död. Resultaten publiceras i Journal of the American Society of Nephrology.

Kronisk njursjukdom drabbar cirka tio procent av världens befolkning och högt blodtryck är den vanligaste samsjukligheten. Personer med avancerad kronisk njursjukdom har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död.

Avancerad kronisk njursjukdom innebär en kraftigt nedsatt njurfunktion och definieras som att njurens förmåga att rengöra blodet är mindre än cirka 30 procent av det normala för en ung vuxen. Hos vissa patienter utvecklas sjukdomen till en punkt där njurersättningsterapi som dialys eller transplantation krävs för att förlänga livet.

ACE-hämmare och ARB

Läkemedel av typen RAS-blockerare, som hämmar renin-angiotensin-systemet, omfattar både så kallade ACE-hämmare (slutar med ”pril”) och ARB (slutar med ”sartan”) och är vanliga för behandling av högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, hjärtsvikt och kronisk njursjukdom. Men det saknas tillräcklig kunskap om läkemedlens effekt och säkerhet hos patienter med avancerad kronisk njursjukdom, eftersom denna patientgrupp varit underrepresenterad i de randomiserade studierna.

Porträtt av doktoranden Edourad Fu.
Edouard Fu, läkare och doktorand vid institutionen för klinisk epidemiologi, Leiden University Medical Center. Foto: Royal Dutch Academy of Science.

– Småskaliga studier har föreslagit att stoppad behandling hos dessa patienter kan förbättra njurfunktionen och fördröja behovet av njurersättningsterapi. Att stoppa behandlingen med dessa RAS-blockerare kan dock också öka risken för hjärtinfarkt, stroke och dödsfall. Vi ville hjälpa läkare genom att utvärdera riskerna och fördelarna med beslutet att stoppa behandlingen, och svenska kvalitetsregister är unika för att svara på denna fråga, säger Edouard Fu, läkare och doktorand vid institutionen för klinisk epidemiologi, Leiden University Medical Center och studiens försteförfattare.

Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med andra forskare genomfört en epidemiologisk studie med data från det svenska njurregistret och utvärderat över 10 000 patienter med avancerad kronisk njursjukdom som fått RAS-blockerare under de senaste tio åren. Sjuklighet och dödlighet hos patienter vars behandling avbrutits jämfördes med patienter som fortsatt läkemedelsbehandlingen.

Användning en komplex fråga

Avbruten behandling var förknippad med åtta procent lägre risk att behöva njurersättningsterapi, men också med tretton procent ökad risk att dö inom en femårsperiod och tolv procent ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke.

Juan Jesus Carrero, portrait.
Juan Jesus Carrero, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Foto: Stefan Zimmerman.

– Användningen av RAS-blockerare hos patienter med avancerad kronisk njursjukdom är kontroversiell och många läkare väljer att avbryta behandlingen. Våra resultat visar att frågan är komplex och att läkare noga behöver väga de skyddande effekterna på hjärt-kärlsystemet mot eventuella skador på njurarna istället för att rutinmässigt avbryta behandlingen. Innan kliniska prövningar utförs stöder våra resultat fortsatt användning av denna livräddande behandling hos patienter med avancerad kronisk njursjukdom som tolererar behandlingen väl, säger Juan Jesus Carrero, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, som lett studien.

Han påpekar att behandlingen ibland kan behöva stoppas av andra skäl, till exempel om patienten har ihållande höga kaliumnivåer i blodet som inte går att kontrollera med behandling.

Studien genomfördes i samarbete med Leiden University Medical Center (Nederländerna), McMaster University (Kanada) och London School of Hygiene and Tropical medicine (Storbritannien) och finansierades av Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden och Westmans stiftelse. Några av författarna har mottagit finansiering eller arvode från läkemedelsföretag för frågor som inte är relaterade till denna studie; se den vetenskapliga artikeln för en fullständig förteckning över potentiella intressekonflikter.

Publikation

“Stopping renin-angiotensin system inhibitors in patients with advanced CKD and risk of adverse outcomes: a nationwide study”. Edouard L. Fu, Marie Evans, Catherine M. Clase, Laurie A. Tomlinson, Merel van Diepen, Friedo W. Dekker, Juan J. Carrero. Journal of the American Society of Nephrology, online 28 december 2020, doi: 10.1681/ASN.2020050682.