Publicerad: 2015-06-22 10:21 | Uppdaterad: 2015-09-07 16:27

Stöd från far- och morföräldrar minskar risk för fetma hos barn

På engelska sägs att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Nu visar en ny studie från Karolinska Institutet betydelsen av stöd från far- och morföräldrar. I studien, som publiceras i tidskriften Pediatric Obesity, framkommer att ett gott emotionellt stöd från far- och morföräldrar har en skyddande effekt mot barnfetma, trots förekomst av andra riskfaktorer.

Det är sedan tidigare studerat att föräldrars socioekonomiska status har betydelse för risken för att barn utvecklar fetma. Hur andra familjerelaterade aspekter påverkar denna risk är dock mindre utforskat. Nu har forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med forskare i socialantropologi vid universitetet i Oxford undersökt vilken betydelse stöd från far- och morföräldrar har i sammanhanget.

I studien ingår 39 barn i förskoleåldern som behandlats för fetma inom Stockholms läns landsting. Både mamman och pappan till samtliga barn besvarade utförliga enkäter, där socioekonomisk status mättes genom till exempel utbildnings- och inkomstnivåer, arbets- och boendesituation samt hur mycket pengar de hade kvar i slutet av månaden. Därefter fick samtliga också besvara frågor om hur mycket och vilket slags stöd de fick av sina egna föräldrar, alltså av barnens far- och morföräldrar. Frågorna undersökte bland annat i vilken utsträckning far- och morföräldrarna bidrog med till exempel dagligt stöd, som hjälp med tvättning och städning, finansiellt stöd samt emotionellt stöd, som kan betyda till exempel att känna sig sedd och förstådd.

Kände emotionellt stöd

Det visade sig att när föräldrarna kände emotionellt stöd från sina egna föräldrar, då hade det en skyddande effekt mot fetma hos barnen. Som tidigare känt visade sig föräldrarnas inkomst vara kopplad till högre BMI, body mass index, hos barnen. Men barn till föräldrar med låg inkomst och lågt emotionellt stöd hade en högre grad av fetma än de vars föräldrar hade låg inkomst men högt emotionellt stöd.

– Vår studie visar att ett emotionellt stöd från far- och morföräldrar kan ha en förebyggande effekt mot barnfetma, som är en allvarlig sjukdom. Det är något att beakta vid planeringen av folkhälsoinsatser som syftar till att minska fetma hos barn. Ett ökat socialt stöd till familjer med små barn kan till exempel resultera i minskad stress hos föräldrarna, som därmed får större möjligheter till bättre val av livsmedel, säger Paulina Nowicka, docent vid enheten för pediatrik vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet.

Den aktuella studien är finansierad med medel från Karolinska Institutet, the Vinnmer Marie Curie International Qualification och H.K.H Kronprinsessan Lovisas förening för barnasjukvård.

Publikation

Low grandparental social support combined with low parental socioeconomic status is closely associated with obesity in preschool-aged children: A pilot study
Louise Lindberg, Anna Ek, Jonna Nyman, Claude Marcus, Stanley Ulijaszek, Paulina Nowicka
Pediatric Obesity, article first published online 19 JUN 2015, DOI: 10.1111/ijpo.12049