Publicerad: 2023-02-09 06:00 | Uppdaterad: 2023-02-09 19:20

Snus under graviditeten kopplat till ökad risk för plötslig spädbarnsdöd

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Barn vars mammor snusat under graviditeten har mer än trefaldigt ökad risk att dö i plötslig spädbarnsdöd, enligt en omfattande registerstudie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Pediatric Research. Risken var betydligt lägre om mamman slutat snusa tidigt i graviditeten.

– Som tur är så är det väldigt få barn som drabbas av plötslig spädbarnsdöd, men vi ser att både snusning och rökning under graviditeten kan kopplas till ökad risk, säger Anna Gunnerbeck, barnläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Studerat två miljoner barn

Det är känt att rökning under graviditeten är en riskfaktor för plötslig spädbarnsdöd, men det saknas kunskap om riskerna med snus. För att öka kunskapen har forskarna genomfört en registerstudie med över två miljoner barn födda 1999–2019 i Sverige. Totalt sett drabbades enbart två av 10 000 barn av plötslig spädbarnsdöd, det vill säga plötsliga dödsfall som sker under sömnen utan att man hittar en orsak.

Vid inskrivning på mödravården snusade drygt en procent av mammorna och sju procent rökte. Snusning under graviditeten var förknippat med 70 procents ökad risk för död under det första levnadsåret oavsett orsak och en mer än trefaldigt ökad risk för plötslig spädbarnsdöd. Riskerna vid snusning var jämförbara med riskerna vid måttlig rökning (en till nio cigaretter per dag). Mer än tio cigaretter per dag var förknippat med högst risker.

Alla nikotinprodukter bör undvikas

Anna Gunnerbeck
Anna Gunnerbeck. Foto: Stefan Zimmerman

Vid snus- och rökstopp tidigt i graviditeten, innan första besöket på mödravårdscentralen, var risken för spädbarnsdöd lägre jämfört med om mamman fortsatt att röka eller snusa.

Svenskt snus innehåller höga halter nikotin, men till skillnad från cigaretter innehåller det inga förbränningsprodukter. Därför anses snus, precis som vaping och andra nikotinprodukter, vara betydligt mindre skadligt för hälsan.

– De senaste åren har snusning ökat kraftigt bland unga kvinnor i fertil ålder i Sverige. Det är därför viktigt att kvinnor informeras om potentiella risker för foster och spädbarn. Vår studie talar för att nikotin är en riskfaktor för plötslig spädbarnsdöd och slutsatsen är därför att alla typer av nikotinprodukter bör undvikas under graviditeten, säger Anna Gunnerbeck.

Kan inte fastställa orsakssamband

Genom att koppla samman olika register kunde forskarna justera för ett antal viktiga faktorer som kan påverka risken för spädbarnsdöd, som socioekonomisk status och mammans ålder. Studien kan dock inte fastställa några orsakssamband eftersom okända faktorer kan ha påverkat utfallet.

Det är svårt att skilja mellan den risk som snusning och rökning innebär för fostret från exponering för cigarettrök och nikotin i bröstmjölk efter barnets födsel.  Mammor som slutade röka eller snusa tidigt i graviditeteten kan också ha återupptagit det senare. Forskarna saknade information om hur stor snuskonsumtionen var under graviditeten och vilken mängd nikotin som var kopplat till skadliga effekter.

Forskningen finansierades av Vetenskapsrådet, Region Stockholm, Hjärt-Lungfonden och Stiftelsen Frimurare Barnhuset. Forskarna uppger att det inte finns några intressekonflikter.

Publikation

“Association of maternal snuff use and smoking with Sudden Infant Death Syndrome – a register cohort study”. Anna Gunnerbeck, Cecilia Lundholm, Samuel Rhedin, Ayoub Mitha, Ruoqing Chen, Brian M. D’Onofrio, Catarina Almqvist. Pediatric Research, online 9 februari 2023, doi: 10.1038/s41390-022-02463-4.