Publicerad: 2019-10-28 15:51 | Uppdaterad: 2019-11-11 16:41

Sju nya professorer ska stärka KI:s pedagogiska utveckling

Nu inleds rekrytering av sju nya professorer i en strategisk satsning att stärka den pedagogiska utvecklingen av utbildningen, samt öka förutsättningar för en nära samverkan mellan forskning och utbildning.

Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning, menar att det är en efterlängtad satsning som visar att KI värnar om hela verksamheten, både utbildning, forskarutbildning och forskning.

– Tidigare har KI rekryterat mest utifrån forskningens behov. Nu ser vi ett starkt behov av att stärka den pedagogiska kompetensen och därför kommer dessa professorer ha sin inriktning mot pedagogik. Vi har två kärnuppdrag inom KI, forskning och utbildning, och det måste finnas likvärdiga möjligheter att göra karriär inom båda, säger Annika Östman Wernerson.

Beslutet om de nya professorstjänsterna togs av fakultetsnämnden i september bland annat som ett resultat av institutionernas återrapportering av lärarkapacitet. Under våren föreslog dekaner och prefekter ämnesområden där man bedömde behoven som störst, vicerektorerna beredde förslagen och fakultetsnämnden fattade sedan beslut.

Viktigt signalvärde

Vicerektor för utbildning Annika Östman Wernerson. Foto: Ulf Sirborn

– Processen som lett fram till denna satsning är ett resultat av vårt utvecklade kvalitetssystem. Ett behov har identifierats och genom bred samverkan inom KI har beslut fattats om att inrätta dessa tjänster. Den här satsningen är inte tillräcklig för att täcka utbildningens behov, men den har ett viktigt signalvärde. Det visar att denna karriärväg finns för de medarbetare som vill ägna sig åt både utbildning och forskning, säger Annika Östman Wernerson.

De sju aktuella ämnena är allmänmedicin med pedagogisk inriktning, fysiologi och/eller farmakologi, medicinsk pedagogik, neurovetenskap, omvårdnad, oral hälsa och sjukdom samt reproduktiv hälsa. Skulle det till exempel bli för få sökande inom något ämne så finns även två reservämnen: klinisk patologi och medicinsk klinisk etik.

– Målet är sju nya tjänster och vi vill verkligen att rekryteringen sker så snart som möjligt. Det är viktigt att KI visar på möjligheten att bli professor med inriktning mot utbildning om vi ska få fler unga lärare att satsa på att ta ansvar för att leda och utveckla våra utbildningsprogram, säger Annika Östman Wernerson.

Forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet

portrait of President Ole Petter Ottersen
Rektor Ole Petter Ottersen. Foto: Erik Cronberg

Den som anställs förväntas ta ett stort ansvar för att leda utvecklingen av utbildningsverksamheten inom sitt område för att säkerställa en forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet. 

Visar det sig svårt att hitta rätt personer till professurerna så kan även lektorat bli aktuella. Varje tjänst åtföljs av en miljon kronor per anställning under tre års tid. Satsningen följs upp årsvis och efter hela perioden sker en utvärdering.

– Denna strategiska satsning är helt i linje med vår nya strategi som säger att utbildningen och forskningen ska stimulera varandra. Något som förutsätter att utbildningens anknytning till forskning stärks. Jag är övertygad om att de nya professurerna kommer att bidra till detta på ett avgörande sätt, säger Ole Petter Ottersen, rektor för KI.

I linje med Strategi 2030

Satsningen är i linje med Strategi 2030, där det står att:

  • Synergier ska finnas mellan utbildning och forskning
  • Etablera incitamentsstrukturer, finansiering och resursfördelning som främjar ett samverkande KI där utbildning och forskning stärker varandra.
  • En outnyttjad potential är en ännu närmare interaktion mellan utbildningen och forskningen.
  • Utbildningen och forskningen ska stimulera varandra.
  • KI:s medarbetare ska som regel både forska och delta i utbildningen.

Sju ämnen får nya professorer

Ämnesområde och institution

Allmänmedicin med pedagogisk inriktning, NVS
Fysiologi och/eller farmakologi, FyFa
Medicinsk pedagogik, UoL (och en institution)
Neurovetenskap, Neuro
Omvårdnad, NVS
Oral hälsa och sjukdom, Dentmed
Reproduktiv hälsa, KBH    

Reservämnen och institution

Klinisk patologi, OnkPat
Medicinsk klinisk etik, LIME