Publicerad: 2021-12-06 16:04 | Uppdaterad: 2021-12-06 16:04

Säkerhet och effektivitet vid medicinbruk samt inverkan på njurfunktion

Njurfunktionen spelar en viktig roll för läkemedelssäkerhet och effektivitet. Eftersom många mediciner utsöndras via njurarna löper patienter med nedsatt njurfunktion en högre risk för toxiska läkemedelsnivåer. Kronisk njursjukdom (CKD) ses som ett ledande folkhälsoproblem över hela världen med en global uppskattad prevalens på över 9 %.

Porträtt av doktorand Marco Trevisan
Marco Trevisan, doktorand vid MEB Foto: Gunilla Sonnebring

I sin avhandling söker Marco Trevisan, doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, att  utöka vår kunskap om läkemedelssäkerhet och effektiviteten av vanliga läkemedel som rutinmässigt används vid kardiovaskulär sjukdom samt diabetes och undersöka skillnader i risk-nytta vid användning av läkemedel vid olika njurfunktion.

I allmänhet utesluts patienter med CKD vid randomiserade kontrollerade studier (RCT) eller inkluderar bara en liten andel. Detta innebär att det inte finns några säkra slutsatser om säkerheten och effektiviteten för dessa patienter, som har en högre risk för biverkningar och överdosering av läkemedel.

Farmakoepidemiologi definieras vanligen som studiet av terapeutiska effekter, risk(er) och användning av läkemedel i stora populationer med hjälp av epidemiologiska metoder. Marco Trevisans arbete betonar vikten av farmakoepidemiologi för att öka kunskapsläget om säkerhet och effektivitet av mediciner i verkligheten. Ett annat syfte med hans studier är att belysa njurfunktionens viktiga roll för att bedöma risk-nytta med läkemedel.

Kan du berätta något om resultaten i din avhandling?

–Jag har särskilt fokuserat på njurfunktionens nyckelroll för säkerheten och effektiviteten för den här sortens läkemedel. Det är vanligt att patienter med CKD använder dessa läkemedel och de löper då högre risk för biverkningar och att de måste avbryta sin behandling. Samtidigt observerade vi att patienter med CKD kan ha nytta av dessa behandlingar på samma sätt som de med normal njurfunktion. Därför är det viktigt att inkludera denna högriskpopulation när man undersöker nytta och risk med mediciner, särskilt när tidigare uteslutit dem från den undersökta gruppen.

Varför valde du att forska om just detta?

–Under det senaste decenniet har mängden tillgänglig data ökat avsevärt för forskare. Men att få ut meningsfull information från datan kan vara utmanande. Jag har alltid varit fascinerad av metoder som kan användas vid komplexa frågor. Jag är också intresserad av hjärt- och kärlsjukdomar och njursjukdomar eftersom det är så vanligt och påverkar så många människor.  

Hur tycker du att forskningen ska fortsätta framöver på det här området?

– Jag har noterat att det finns en ökad uppmärksamhet på njurfunktion och specifikt på patienter med kronisk njursjukdom under de senaste åren. Mer och mer data finns tillgänglig om dessa patienter och det kommer att vara viktigt att använda dessa fantastiska datakällor på rätt sätt i genomtänkta observationsstudier. Vi har verkligen chansen att förbättra behandlingen för dessa högriskpatienter.

Doktorsavhandling

“Drug safety and effectiveness in relation to kidney function: a pharmacoepidemiological approach.”

Marco Trevisan. Karolinska Institutet (2021), ISBN: 978-91-8016-398-9

Kontakt