Publicerad: 2023-02-10 10:24 | Uppdaterad: 2023-02-10 10:24

Registerbaserade studier av könshormoner och psykiatrisk sjukdom

Temat för en ny avhandling från Karolinska Institutet är könshormoners påverkan på psykiatriska sjukdomar och skadliga beteenden.

I sin avhandling har doktorand Vide Gotby vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik studerat könshormoner vars påverkan är viktiga för könsutvecklingen under fostertiden och i tonåren, men också tros påverka hjärnan och beteende. Flera olika psykiatriska sjukdomar, såsom depression och ångest, är vanligare hos kvinnor medan andra, såsom neuropsykiatriska tillstånd, är vanligare bland män. Det är också vanligare att män begår brott. Vide har undersökt om könshormoner bidrar till utvecklingen av psykiatriska sjukdomar och påverkar risken för brottsligt beteende. Att bättre förstå de här sambanden kan på sikt leda till att vi kan förebygga och behandla psykiatriska sjukdomar och förhindra brott.

Kan du berätta något om de viktigaste resultaten i din avhandling?

–Huvudresultaten från min avhandling tyder på att könshormoner kan påverka brottslighet, psykiatriska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionshinder. Vi såg att tillstånd som är förknippade med höga androgennivåer efter puberteten, men inte de som är förknippade med höga androgennivåer under fosterutvecklingen kan öka risken för kriminalitet. Klinefelters syndrom och hypogonadotrop hypogonadism, båda tillstånd som leder till minskade androgennivåer, är förknippade med psykiatriska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi undersökte också om neuropsykiatriska symptom kan öka risken att bli utsatt för sexuella övergrepp och våra resultat pekar på att det stämmer. I de sista studierna tittade vi på om användning av hormonella preventivmedel (särskilt de sorter som enbart innehåller gestagen) kan öka risken för självmord men sambanden kunde åtminstone delvis förklaras av skillnader i andra riskfaktorer mellan unga kvinnor som använder hormonella preventivmedel och de som inte gör det.

Avhandling

Register-based studies of sex steroid hormones and psychiatric disorders.

Vide Gotby. Karolinska Institutet (2023), ISBN: 978-91-8016-919-6