Publicerad: 2022-12-02 08:15 | Uppdaterad: 2023-02-02 10:18

Prostatacancertestning i Sverige – en studie i kostnadseffektivitet

Prostatacancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män i Sverige och en viktig folkhälsofråga. Tidig upptäckt genom organiserad testning med prostataspecifikt antigentest (PSA) och systematisk biopsitagning saknas dock i de flesta länder. Orsaken är risken för överdiagnostisering och överbehandling av lågriskcancrar. Nu föreslås två metoder för att ta itu med problemet - magnetisk resonanstomografi (MRI) och blodprovstagning med Stockholm3-testet.

Shuang Hao
Shuang Hao, PhD doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Foto: Stefan Zimmerman

I sin doktorsavhandling har Shuang Hao vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) studerat den samhällsekonomiska bördan av prostatacancer i Sverige och kostnadseffektiviteten för prostatacancerscreening med MRI och MRI i kombination med Stockholm3-testet.

Kan du berätta något om de viktigaste resultaten i din avhandling?

–Vår hälsoekonomiska utvärdering visar att kostnaderna för behandling av prostatacancer är mycket höga i den svenska hälso- och sjukvården och vi har nu tagit fram referensvärden för framtida kostnadseffektivitetsanalyser av prostatacancerscreening och behandling. Baserat på våra egna kostnadseffektivitetsanalyser bland män i åldern 55-69 år som lämnar PSA-prov vart 4:e år, visar våra resultat att MRI för sig, eller i kombination Stockholm3, sänker dödligheten och överdiagnostiseringen och ger patienterna högre livskvalitet (QALY). Sammantaget visar min avhandling att riskprediktion tillsammans med MRI-baserad prostatascreening kan vara det bästa alternativet för tidig upptäckt av prostatacancer i Sverige.

Varför valde du att forska om just detta?

–Än så länge finns screening för prostatacancer endast i Litauen och Kazakstan. Generellt finns en oro att storskalig PSA-testning ska resultera i onödig vävnadsprovtagning, överdiagnostik av ofarliga småtumörer och överbehandling. Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer hos män i Sverige vilket förorsakar stor sjukdomsbörda. Eftersom de nya teknologierna MRI och Stockholm3 är avancerade och dyra fanns ett stort behov att kunna visa deras effektivitet, både medicinskt och hälsoekonomiskt, och om de i så fall skulle kunna vara lämpliga i ett svenskt nationellt screeningprogram för prostatacancer, det har varit min kärnfråga.

Hur tycker du att forskningen ska fortsätta framöver på det här området?

–Det finns mycket att göra framöver. Organiserad Prostatacancertestning (OPT) har redan startat eller planeras i 17 av 21 svenska sjukvårdsregioner. Det är viktigt att man snarast sätter i gång med kostnadseffektivitetsanalyser i regionala projekt samt för OPT på nationell nivå innan ett framtida nationellt screeningprogram kan tas fram. På projektnivå innebär det först och främst att utveckla en potentiell screeningmodell utgående från nuvarande testsituation i Stockholmsområdet, för det andra ska vi arbeta med en modell för mikrosimulering genom att inkludera värden för PSA-densitet i basalgoritmen för OPT. För det tredje kommer vi att inkludera resultaten från studien ”STHLM3-MRI Reinvite trial” i vår screeningmodell för att slutligen kalibrera om den. När alla dessa steg är genomförda hoppas vi kunna förse beslutsfattarna med relevant underlag för effektiviteten av OPT och ge dem tillräcklig information för välgrundade beslut.

Doctoral thesis

Prostate cancer testing in Sweden: the interplay between cost and effectiveness.”

Shuang Hao. Karolinska Institutet (2022), ISBN: 978-91-8016-841-0