Publicerad: 2015-11-11 10:43 | Uppdaterad: 2015-12-01 13:38

Personer med autism har större risk att dö i förtid

En registerstudie vid Karolinska Institutet publicerad i The British Journal of Psychiatry visar att risken att dö i förtid för människor med autismspektrumtillstånd är runt 2,5 gånger högre än för resten av befolkningen.

Autismspektrumtillstånd innefattar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som påverkar social interaktion och föreställnings- och kommunikationsförmåga. Genom den här studien kan forskare visa att den ökade risken att dö i förtid för individer med autismspektrumtillstånd gäller både kvinnor och män, många olika dödsorsaker samt både individer med respektive utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning.

- Vi kan nu se att gruppen med autismspektrumtillstånd har förhöjd mortalitetsrisk i nästan samtliga dödsorsakskategorier. Det innebär att kunskap om autism är viktig inom hela hälso- och sjukvården, säger Sven Bölte, professor och föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND).

Den första serien av analyserna i studien gällde övergripande mortalitet oavsett dödsorsak. Under uppföljningstiden hade nästan 1 procent av jämförelsegruppen och 2,6 procent av gruppen med autismspektrumtillstånd avlidit.

Tatja Hirvikoski- Vi ser ett samband mellan autismspektrumtillstånd och förhöjd risk för förtida död. En grupp som har en särskilt förhöjd risk är kvinnor med autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning, säger Tatja Hirvikoski, forskare vid Karolinska Institutet och forsknings- och utvecklingschef vid Habilitering & Hälsa, vid Stockholms läns sjukvårdsområde.

Gruppen med autismspektrumtillstånd utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning hade högre risk särskilt i en specifik dödsorsak: självmord.

- Det finns ett mycket tydligt samband mellan autismspektrumtillstånd utan intellektuell funktionsnedsättning och förhöjd självmordsrisk. Det är viktigt att vårdprogram för suicidnära patienter följs i verksamheter som träffar individer med autismspektrumtillstånd, säger Tatja Hirvikoski.

Data för studiedeltagarna med autismspektrumtillstånd kommer från svenska patientregister medan jämförelsegruppens data kommer från registret över totalbefolkningen. Data har sedan kopplats till dödsorsaksregistret. I studien ingår drygt 27 000 individer med autismspektrumtillstånd (av dessa har cirka 6 400 även intellektuell funktionsnedsättning) och cirka 2,5 miljoner individer från den generella populationen. Individerna i jämförelsegruppen är matchade till individerna med autismspektrumtillstånd vad gäller boendelän, kön och ålder.

Denna stora registerstudie, som är den första i sitt slag, är ett samarbete mellan tre institutioner vid Karolinska Institutet: Institutionen för klinisk neurovetenskap, institutionen för kvinnors och barns hälsa och institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Publikation

Premature mortality in autism spectrum disorder

Tatja Hirvikoski, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Marcus Boman, Henrik Larsson, Paul Lichtenstein och Sven Bölte

The British Journal of Psychiatry, online 5 November 2015, http://dx.doi.org/10.1192/bjp.bp.114.160192