Publicerad: 2023-11-23 12:20 | Uppdaterad: 2023-11-23 12:45

Pauliina Damdimopoulou får ERC Consolidator Grant för forskning om kvinnors fertilitet

Dekorativ bild.
Illustration: Getty Images.

KI-forskaren Pauliina Damdimopoulou har tilldelats ett ERC Consolidator Grant (Europeiska forskningsrådet) på EUR 2 miljoner för SAFER-projektet (SAfeguarding female FERtility-development of human-relevant in vitro tools for reproductive toxicity). Forskningen ska undersöka effekterna av vanligt förekommande kemiska miljöföroreningar på kvinnors reproduktiva hälsa. Bidraget delas ut inom ramen för Horisont Europa, EU:s program för forskning och innovation.

Berätta om forskningsprojektet SAFER. 

Pauliina Damdimopoulou.
Pauliina Damdimopoulou. Foto: Ulf Sirborn.

– SAFER tar itu med den kritiska samhällsutmaningen om kemiska föroreningar och kvinnors fertilitet. Projektet kommer i detalj undersöka effekterna av vanligt förekommande kemiska miljöföroreningar på äggstockar och tidiga embryon, med hjälp av avancerade vävnads- och cellodlingssystem. Denna kunskap kommer att utvecklas till nya testmetoder som kan förutsäga kemisk toxicitet på reproduktion, säger Pauliina Damdimopoulou, lektor vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet. 

– En flicka föds med alla ägg hon någonsin kommer att ha, och antalet och kvaliteten på dessa ägg minskar oåterkalleligt med åldern. Det begränsar kvinnors fertilitet redan från början. Flera studier tyder på att exponering för miljökemikalier kan påverka fertiliteten negativt, och leda till ökade svårigheter att uppnå graviditet och få barn.

– Det är oroväckande eftersom användningen av kemikalier i samhället ökar och vi idag saknar effektiva verktyg för att testa deras eventuella påverkan på kvinnors fertilitet. Detta beror på en brist på förståelse på molekylär nivå för hur mänskliga äggstockar och embryon påverkas av kemikalier. Målet med SAFER är att ändra på detta. 

– SAFER kommer att använda mänskliga äggstocksvävnadsprover och stamcellsbaserade embryomodeller för att fylla denna kunskapslucka. Vi kommer att använda utvalda kemikalier som modellföreningar i studierna. Dessa kemikalier finns hos nästan alla kvinnor, och våra tidigare studier har visat att deras nivåer korrelerar med minskad fertilitet. SAFER kommer att beskriva i detalj hur dessa kemikalier påverkar äggstockar och embryon. 

– För att göra skillnad kommer SAFER att utveckla den erhållna molekylära kunskapen till nya analyser som kan förutsäga reproduktionstoxiciteten hos såväl befintliga kemikalier på marknaden, som de nya som kommer varje år.   

– Kemikaliesäkerhetstester följer internationellt accepterade riktlinjer. För närvarande är de enda tillgängliga analyserna för att testa reproduktionstoxikologiska effekter hos kvinnor baserade på råttor. Det finns en rad utmaningar med dessa analyser.

– Råttor är till exempel mycket mer fertila jämfört med kvinnor, de effektmått som mäts i testerna är inte relevanta för människor och experimenten är dyra och tidskrävande. Som ett resultat testas endast kemikalier med mycket höga produktionsvolymer. Dessutom finns en ambition att fasa ut djurförsök i Europa. Det är tydligt att vi snabbt behöver utveckla nya metoder för att bedöma reproduktionstoxikologiska effekter av kemikalier hos kvinnor, vilket är vad SAFER kommer att göra.

Beskriv ansökningsprocessen.

– Att skriva en bidragsansökan tar tid, och ERC-anslag kräver ännu mer fokus, tid och tänkande. Mitt kontinuerliga engagemang i stora europeiska forskningssamarbeten sedan min doktorsexamen har gett mig en god inblick i europeiska projektansökningar. Detta var en stor hjälp för mig i att hitta rätt röst och format för SAFER. Dessutom har jag underbara vänner och kollegor som tidigare har fått ERC-anslag. De delade med sig av sina erfarenheter och egna ansökningar, vilket var en ovärderlig resurs för mig.

– Jag hade också några betrodda nära kollegor som hjälpte till genom att läsa och kommentera min ansökan. Deras perspektiv gjorde mig uppmärksam på några aspekter och överväganden som jag hade förbisett eller underskattat betydelsen av. 

– När jag fick inbjudan till steg 2 började processen på nytt. Jag träffade personligen flera forskare som nyligen fått ERC Consolidator Grants över en kopp kaffe för att få en inblick i processen. 

– Jag tog varje utbildningstillfälle (till exempel av Vetenskapsrådet och KI) för att finslipa min presentation och övade med en varierad publik. Detta inkluderade forskare både inom och utanför mitt område. Eftersom ERC-panelerna är breda, och panelen som intervjuade mig kanske inte hade djupgående kunskaper om kvinnlig fertilitet, reproduktionstoxicitet eller kemikaliesäkerhetsbedömning, blev det avgörande att öva med människor utanför mitt område. 

– Den här ansökningsprocessen var utan tvekan den mest resurskrävande och intensiva som jag hittills gått igenom. Men idag är jag verkligen glad att jag gick "all-in".

Vad betyder anslaget för dig?

– Att få ett ERC-anslag är en enorm prestation för vem som helst. Det innebär inte bara en möjlighet att driva dina visioner med betydande finansiering under fem år, utan fungerar också som en kvalitetsbedömning av din forskning. Det betyder att dina frågor, visioner och idéer är relevanta och högt ansedda av det bredare forskarsamhället, och bedöms vara av sådan betydelse att de förtjänar att prioriteras. 

– Att klara denna 'kvalitetskontroll' är en viktig milstolpe i min karriär, en som kommer att förbli en toppmerit på mitt CV för alltid. Utöver detta finns det en djupare betydelse i att frågan om kvinnors hälsa i en kemiskt förändrad miljö är värd ERC-finansiering. Min forskningspassion ligger i kemikalier och fertilitet hos kvinnor, ett område som har förbisetts och understuderats, och som inte är det lättaste att få finansiering för. 

– Att övertyga granskarna och ERC om vikten och brådskan av detta ämne, och förespråka omedelbara åtgärder, är min största prestation. Nu har jag chansen att göra en meningsfull skillnad och bidra till att förverkliga de svenska och europeiska visionerna om en kemikaliesäker miljö.

Vad förväntar du dig att ha åstadkommit efter projektets fem år?

– Jag förväntar mig att ha fått viktig kunskap om de molekylära vägar som kan störas av miljökemikalier i mänskliga äggstockar och embryon. Jag förväntar mig att ha utvecklat nya och relevanta cellsystem som är lämpliga för storskalig screening och prioritering av kemikalier.

– Dessutom hoppas jag ha fått uppmärksamhet från andra forskare, organisationer och myndigheter, så att projektets resultat kan spridas vidare. Det är viktigt att de verktyg som utvecklas blir tillgängliga för forskarsamhället och andra relevanta intressenter. Därför förväntar jag mig att ha en tydlig exploateringsstrategi på plats i slutet av projektet. Resultaten av SAFER kommer inte att ha någon verklig inverkan om de stannar i mitt laboratorium, säger Pauliina Damdimopoulou.

 

ERC Consolidator Grants 2023

Av 2 130 kandidater har Europeiska forskningsrådet (ERC) valt ut 308 forskare till årets Consolidator Grants. Bidragen kommer att stödja vetenskapliga projekt som spänner över alla forskningsdiscipliner från teknik till biovetenskap till humaniora.

Finansieringen kommer att stödja framstående forskare och akademiker i karriärstadiet där de fortfarande kan konsolidera sina egna oberoende forskarlag för att fullfölja sina mest lovande vetenskapliga idéer. Bidragen, som är värda totalt EUR 627 miljoner, är en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa.