Publicerad: 2010-11-26 00:00 | Uppdaterad: 2018-07-04 15:23

Passiv rökning en global hälsobörda

Passiv rökning beräknas orsaka cirka 600000 förtida dödsfall i världen varje år – och värst drabbas kvinnor och barn. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och Världshälsoorganisationen (WHO). Studien, som publiceras i den ansedda vetenskapstidskriften The Lancet, är den första globala uppskattningen av ohälsa kopplad till tobaksrök i den omgivande miljön.

– Det är helt klart att man kan göra mycket stora hälsovinster globalt genom att minska exponeringen för andras tobaksrök, säger Mattias Öberg, verksam vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, och en av forskarna bakom studien.

Det är känt sedan tidigare att andras tobaksrök ökar risken för en rad sjukdomar, så som hjärtinfarkt, lungcancer, astma och luftvägsinfektioner. Den nu publicerade studien visar att ungefär 40 procent av alla barn och var tredje vuxen i världen regelbundet exponeras för andras tobaksrök. Detta leder i sin tur årligen till cirka 600000 dödsfall, varav 379000 i hjärtinfarkt och 165000 i luftvägsinfektioner. Totalt kan cirka 1 procent av världens alla dödsfall relateras till passiv rökning.

De som drabbas värst av den passiva rökningen är kvinnorna och barnen, som tillsammans står för 75 procent av de relaterade dödsfallen. Tar man hänsyn till astma och andra sjukdomar, som inte är direkt dödliga men ändå sänker livskvaliteten, är det barn under 15 år som bär den absolut tyngsta ohälsobördan.

– Rökande föräldrar ett stort problem för barns hälsa globalt. Att drabbas av lunginflammation kan vara direkt livshotande i många länder och en svårbehandlad öroninflammation kan leda till nedsatt hörsel. I Sverige är det framförallt den ökade risken för astma som påverkar de exponerade barnens hälsa, säger Mattias Öberg.

I en internationell jämförelse ligger Sverige långt före många andra länder när det gäller arbetet med att minska exponeringen för andras tobaksrök. Andelen exponerade på arbetsplatser, barer och restauranger har minskat kraftigt på senare år, bland annat till följd av ändrad lagstiftning. Men den senaste tiden har det kommit oroande rapporter om att rökningen bland unga ökar igen.

– Det är lätt att slå sig för bröstet och säga att passiv rökning inte är ett problem i Sverige. Men rökningen är väldigt olika i olika samhällsgrupper och även i Sverige drabbas till exempel cirka 400 icke-rökare varje år av hjärtinfarkt till följd av andras tobaksrök, säger Mattias Öberg.

Publikation

Worldwide burden of disease from exposure to second-hand smoke: a retrospective analysis of data from 192 countries.
Oberg M, Jaakkola M, Woodward A, Peruga A, Prüss-Ustün A
Lancet 2011 Jan;377(9760):139-46