Publicerad: 2014-02-03 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-01 16:34

Osynlig riskgrupp bland tonåringar i riskzonen för psykisk ohälsa

Ungdomar med hög medieanvändning, lite sömn och låg fysisk aktivitet utgör en "osynlig" riskgrupp som har hög förekomst av psykiatriska symtom, enligt en stor internationell studie som letts av forskare på Karolinska Institutet. Resultaten av studien publiceras i februarinumret av vetenskapstidskriften World Psychiatry.

Fler än 12 000 tonåringar (1416 år) i elva europeiska länder besvarade enkäter som tog upp olika riskbeteenden och psykiatriska symtom. Statistiska analyser av resultatet delade in ungdomarna i tre riskgrupper. Individer som fick höga poäng på de flesta undersökta riskbeteendena grupperades i "högrisk"-gruppen (13 procent av ungdomarna). "Lågrisk"-gruppen (58 procent) bestod av personer med ingen eller mycket låg förekomst av riskbeteenden.

Men utöver dessa båda förväntade riskgrupper hittade forskarna även en tredje grupp som de kallar "osynlig risk". Ungdomar i denna grupp kännetecknades av hög mediaanvändning, stillasittande livsstil och minskad sömn. Dessa beteenden förknippas generellt inte med psykisk ohälsa av vuxna i ungdomarnas omgivning, men studien visar att tonåringar i den här gruppen hade lika stor förekomst av självmordstankar, oro och depression som högriskgruppen. Ungdomarna i gruppen "osynlig risk" hade även hög förekomst av självmordstankar och självmordsförsök.

– Så många som nästan 30 procent av tonåringarna grupperades i osynlig-risk-gruppen, som hade en hög nivå av psykopatologiska symtom. Medan högriskgruppen lättare kan identifieras genom riskbeteenden som alkohol- och droganvändning, är föräldrar och lärare troligtvis inte medvetna om att ungdomarna i den osynliga riskgruppen löper risk, säger Vladimir Carli, vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet, förstaförfattare till artikeln.

Bredare spektrum av riskbeteenden

Studien är den första som uppskattar förekomsten av ett bredare spektrum av riskbeteenden och livsstilar och deras koppling till symtom på psykisk ohälsa bland europeiska ungdomar. Resultaten tyder på att både riskbeteenden och psykopatologiska symtom är relativt vanliga i denna population. De visar även att riskbeteenden och symtom ökar med åldern, vilket är i överensstämmelse med tidigare studier.

De flesta riskbeteenden var vanligare bland pojkar. Emotionella psykiatriska symtom som depression, oro and självmordstankar var vanligare bland flickor.

Studien är en del av det stora forskningsprojektet Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE), ett samarbete mellan 12 europeiska länder och USA, som leds av Danuta Wasserman vid NASP vid Karolinska Institutet. Studien har genomförts med finansiellt stöd från EU:s sjunde ramprogram (FP7 Health).

Publikation

A newly identified group of adolescents at 'invisible' risk for psychopathology and suicidal behavior: findings from the SEYLE study
Vladimir Carli, Christina W. Hoven, Camilla Wasserman, Flaminia Chiesa, Guia Guffanti, Marco Sarchiapone, Alan Apter, Judit Balazs, Romuald Brunner, Paul Corcoran, Doina Cosman, Christian Haring, Miriam Iosue, Michael Kaess, Jean Pierre Kahn, Helen Keeley, Vita Postuvan, Pilar Saiz, Airi Varnik & Danuta Wasserman
World Psychiatry 2014 Feb; 13(1): 78–86, published online 2014 Feb 4. doi: 10.1002/wps.20088