Publicerad: 2019-08-06 14:22 | Uppdaterad: 2019-08-07 09:39

Om samiska kvarlevor i Karolinska Institutets samlingar

En diskussion pågår för närvarande om samiska mänskliga kvarlevor i svenska museisamlingar. Fredagen den 8 augusti återbegravs ett antal samiska kvarlevor som tidigare förvarats på Historiska museet i Stockholm, i Lycksele. I Karolinska Institutets historiskt-anatomiska samling finns, utifrån den information vi har i dagsläget, inga säkerställda samiska kvarlevor.

Om branden och den samiska samlingen

Karolinska Institutets samling av samiska kvarlevor förstördes i en brand i det dåvarande anatomiska museet i oktober 1892. Tillsammans med de samiska kvarlevorna förstördes också en samling av kranier av 100 "moderna stockholmare", som det uttrycks i samtida källor. Vid branden förstördes också all katalogisering av samlingen, vilket utgör en försvårande omständighet för att fastställa samlingens exakta omfång och förlustens omfattning.

Samlingen omfattade då 41 samiska individer. 22 av dessa kom från Sverige, och utgjordes av en blandning av kvarlevor som tillvaratagits främst av svenska provinsialläkare i samband med rättsmedicinska obduktioner, och äldre kvarlevor uppgrävda från förkristna gravplatser i norr. Kvarlevorna av ytterligare 19 (sifferuppgiften är inte helt säkerställd) individer från förkristna gravfält i Nordnorge hade i mitten av 1880-talets köpts från den norske handlaren i samiska kvarlevor Andres G. Nordvi av den dåvarande anatomiprofessorn Gustaf von Düben och skänkts till det anatomiska museet.

Kartläggning pågår

Vi arbetar för närvarande med att kartlägga och dokumentera hela den historiskt-anatomiska samlingen, ett arbete som beräknas pågå till våren 2020. Skulle det under arbetet mot förmodan uppdagas att det finns samiska kvarlevor i KI:s samling kommer vi att kontakta samiska representanter och rådgöra kring hur vi ska gå vidare. KI repatrierar kvarlevor från urfolk om önskemål framförs från en sådan grupp. 

Som en del av den historiska kartläggningen försöker vi också, där det är möjligt, att fastställa vilka samiska kvarlevor som vid något tillfälle passerat genom samlingen men idag inte finns på KI.

Ett oklart kranium finns

KI återtog samlingen 2015, sedan den befunnit sig i andra institutioners vård i 47 år. 1968 - 2005 fanns samlingen vid Stockholms universitet, 2005-2015 vid det Medicinhistoriska museet i Stockholm, som lades ned 2005. Vid återtagandet inleddes det omfattande arbetet med att kartlägga och dokumentera hela samlingen, som beräknas vara klart år 2020. 

År 2005 författade Ájtte fjäll och samemuseum en rapport om samiskt kulturarv i institutioners samlingar. Den tog också upp mänskliga kvarlevor i anatomiska samlingar som KI:s, vilken då fortfarande fanns vid Stockholms universitet. Av rapporten framgår att det efter branden 1892 fortfarande fanns ett svårt brandskadat kranium kvar, som i uppstädningen efter branden fått blyertspåskriften "Lapp ?". KI kan bekräfta att detta kranium finns i samlingen. Vi utreder om det finns möjlighet att avgöra huruvida detta är ett samiskt kranium, eller om det är ett av de 100 kranierna från svenskar som också förstördes i branden. Vi undersöker också om andra, hittills okända kvarlevor, överlevt branden 1892.