Publicerad: 2022-03-10 08:00 | Uppdaterad: 2022-03-10 14:22

Ökad risk för psykofarmaka efter sexuella trakasserier på jobbet

Dekorativ bild
Foto av Getty Images

Sexuella och genusbaserade trakasserier på arbetsplatsen kan leda till ökad risk för behandling med antidepressiva eller ångestdämpande läkemedel. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Occupational and Environmental Medicine.

– Vi vet från tidigare studier att det finns ett samband mellan sexuella och genusbaserade trakasserier på arbetsplatsen och psykisk ohälsa. Det nya i vår studie är att vi även ser en ökad risk för förskrivning av psykofarmaka över tid, vilket tyder på allvarliga och långvariga psykiska besvär, säger Katrina Blindow, doktorand vid institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet och studiens korresponderande författare.

I studien rapporterade i genomsnitt 5,2 och 7,5 procent av över 23 000 deltagare att de utsatts för sexuella respektive genusbaserade trakasserier på arbetsplatsen under de senaste 12 månaderna. Genusbaserade trakasserier innefattar icke-sexualiserande, nedvärderande beteenden och uttalanden kopplade till kön. Enkäterna samlades in mellan 2005 och 2013 via Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökningar och representerade ett slumpmässigt urval av den arbetande befolkningen i Sverige. Via läkemedelsregistret kopplade forskarna svaren till deltagarnas uttag av antidepressiva och ångestdämpande läkemedel under upp till nio år.

20-30 procent högre risk

Analysen visade att personer som rapporterade att de utsatts för sexuella eller genusbaserade trakasserier hade drygt 20 procent högre risk att använda antidepressiva eller ångestdämpande läkemedel än personer som inte drabbats. Personer som rapporterade utsatthet för både sexuella och genusbaserade trakasserier hade 31 procent ökad risk för användning av dessa läkemedel. Det fanns ingen skillnad i sambanden mellan kvinnor och män.

Studien kan inte fastställa något orsakssamband och forskarna noterar att andra faktorer än de man tagit hänsyn till kan påverka kopplingen.

Katrina Blindow
Katrina Blindow, foto: Ulf Sirborn.

– Resultaten tyder på att sexuella och genusbaserade trakasserier kan ha varaktiga konsekvenser för de utsatta. Det behövs därför bättre kunskap inom hälso- och sjukvården om att sådana trakasserier i arbetet kan ge upphov till allvarlig psykisk ohälsa. Utöver att de akuta psykiska besvären behandlas med läkemedel kan de utsatta behöva stöd med att ändra en ohållbar arbetssituation, säger Katrina Blindow.

Studien genomfördes i samverkan mellan forskare från Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Stockholms universitet, med finansiering från Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd (Forte) och Vetenskapsrådet.

Publikation

Sexual and gender harassment and use of psychotropic medication among Swedish workers: a prospective cohort study”, Katrina Julia Blindow, Johan Paulin, Linda Magnusson Hanson, Kristina Johnell, Anna Nyberg, Occupational and Environmental Medicine, online 10 mars, 2022, doi: 10.1136/oemed-2021-108087