Publicerad: 2020-12-21 10:28 | Uppdaterad: 2020-12-21 10:30

Ny avhandling om vårdövergångar efter stroke

Hallå där Sebastian Lindblom, doktorand vid sektionen för fysioterapi! Den 8 januari kommer du att försvara din avhandling "Understanding the links : the exploration of care transitions between hospital and continued rehabilitation in the home after stroke”. Vad handlar den om?

Sebastian Lindblom porträtt.
Sebastian Lindblom, doktorand vid sektionen för fysioterapi. Foto: Annika Clemes.

Min avhandling handlar om vårdövergångar från sjukhus till fortsatt rehabilitering i hemmet utifrån patienter med stroke, deras närstående samt hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv. Jag har också utforskat hur delaktighet manifesterar sig i en co-designprocess som involverar patienter, närstående och hälso- och sjukvårdspersonal.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Det var en stor variation i sjukvårdsanvändning både gällande rehabilitering och övrig sjukvård efter utskrivning från sjukhus som dock tycktes avspegla patienternas funktionstillstånd och svårighetsgrad av stroke. Den upplevda kvaliteten på vårdövergången indikerade förbättringsområden vad gäller förberedelser inför utskrivning och stöd för egenvård efter utskrivning.

Patienter och närstående beskrev vårdövergången som en plötslig förvandling från att vara en passiv besökare inom akutsjukvården med låg grad av medverkan och dialog om sin vård och rehabilitering, till att utan stöd och förberedelse skrivas ut till hemmet och vara ensamt ansvarig för sin hälsa. Den låga graden av medverkan i sin egen vård ledde till oro och bristande kontroll över sin situation. Det framkom ett stort behov av förbättrad dialog mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal gällande aktuellt hälsotillstånd, hur processer inom sjukvården fungerar och stöd i att sköta sin egenvård efter utskrivning från sjukhus.

Vårdövergångarna visade sig innefatta flera parallellt pågående processer som behöver syntetiseras och koordineras för att beslut ska kunna baseras på helheten och individens behov. Det finns ett behov av att koordinera arbetet både inom och mellan organisationer för att kunna erbjuda välfungerande vårdövergångar. En förutsättning för att skapa en välfungerande vårdövergång var dialog inom och mellan vårdgivare för att få en gemensam förståelse för hela vårdförloppet, och hur den egna delen i förloppet relaterar till och påverkar övriga delar.

Vidare fann vi att delaktighet i en samskapandeprocess inte kan tas för givet, istället måste förutsättningar kontinuerligt anpassas och reflekteras över för att deltagare ska kunna bidra med sin unika kunskap och erfarenhet.

 Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Avhandlingen har gett en ökad förståelse för hur vårdövergångar från sjukhus till fortsatt rehabilitering i hemmet kan anpassas utifrån individens faktiska behov. Detta kan förhoppningsvis leda till mer koordinerade vårdövergångar och att insatser och stöd kan anpassas för att uppnå bästa möjliga välmående och hälsa efter stroke. Avhandlingens resultat har lagt grunden för utvecklingen av en intervention som nu ska prövas och utvärderas i klinisk kontext.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Under den närmsta tiden efter disputation kommer jag att fortsätta arbeta med att utveckla, testa och utvärdera den nya interventionen. I ett längre perspektiv hoppas jag kunna fortsätta med forskning och utveckling inom integrerad och personcentrerad vård.

Kontakt