Publicerad: 2023-01-20 16:21 | Uppdaterad: 2023-01-23 16:31

Ny avhandling om olika aspekter på vanliga psykiska sjukdomar i primärvården

Hallå där Sandra af Winklerfelt Hammarberg, doktorand vid avdelningen för allmänmedicin. Den 17 februari försvarar du din avhandling "Aspects of common mental disorders in primary care", vad handlar den om?

Porträtt av Sandra af Winklerfelt Hammarberg, doktorand vid avdelningen för allmänmedicin, NVS.
Sandra af Winklerfelt Hammarberg, doktorand vid avdelningen för allmänmedicin och primärvård, NVS. Foto: Privat

Patienter med psykisk ohälsa är en stor grupp i primärvården där det finns oklarheter i hur diagnos och symtombörda ser ut vid sjukskrivning (Studie I), vad en förstärkt vårdsamordnarfunktion har för påverkan på lång sikt (Studie II) och hur den funktionen påverkar läkarnas arbete (Studie III). Patienter med generaliserat ångestsyndrom utgör en stor grupp av patienter, ofta med stort och långvarigt lidande, där det saknas kunskap om vilka psykologiska behandlingar som kan ges och vilken effekt de har i primärvården (Studie IV). 

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Diagnoserna man fick fram i strukturerade psykiatriska intervjuer hade låg överensstämmelse med diagnoserna från sjukintyget, och patienter som uppfyllde de svenska kriterierna för utmattningssyndrom och de med högst symtombörda var sjukskrivna längst (Studie I). Patienter med vårdsamordnare för depression hade lägre symtombörda, högre livskvalitet och högre tillit till vården även 12 till 24 månader efter interventionen jämfört med vanlig vård (Studie II). Läkarna hade olika bild av vårdsamordnarnas funktion och uttryckte att deras roll måste vara tydlig för att komma till bäst nytta (Studie III). Det var genomförbart att utföra en studie som jämförde två olika kognitiva beteendeterapier för patienter med generaliserat ångestsyndrom i primärvård. Båda terapierna hade stora effekter på att minska oro, som vidmakthölls även sex månader efteråt, men metakognitiv terapi verkade ha ännu bättre effekter på tillfrisknande jämfört med intolerans-för-osäkerhetsterapi.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Med bättre kunskaper om betydelse av diagnos och symtom för sjukskrivning, vilken roll en vårdsamordnare kan ha för att stötta vården av patienter med psykisk ohälsa samt vilka psykologiska behandlingar som kan hjälpa patienter med generaliserat ångestsyndrom i primärvård kan vi förhoppningsvis utveckla och sprida metoder för att hjälpa fler patienter med psykisk ohälsa i primärvård.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Jag kommer fortsätta som verksamhetschef och läkare på Liljeholmens Akademiska Vårdcentral med att försöka utveckla och stärka den patientnära forskningen i primärvård. Jag kommer fortsätta forska inom området psykisk ohälsa i primärvård tillsammans med de forskargrupper som finns och utvecklas.

Kontakt