Publicerad: 2021-12-14 16:22 | Uppdaterad: 2021-12-16 15:33

Ny avhandling om kronisk smärta och sjukfrånvaro

Hallå där, Riccardo Lo Martire, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS. Den 14 januari försvarar du din avhandling ”Sickness absence among patients with chronic pain in Swedish specialist healthcare”. Vad handlar den om?

Porträtt av Riccardo Lo Martire, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS.
Riccardo Lo Martire, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS. Foto: Lea Constan.

Långvarig smärta är en folksjukdom som förutom stort lidande utgör en enorm socioekonomisk börda till följd av sjukskrivning. Min avhandling ger en sjukskrivningsöversikt bland de mest påverkade av långvarig smärta, undersöker möjligheten till prevention och utvärderar huruvida sjukskrivning minskar med multimodal rehabilitering, vilket är den mest komplexa behandlingen som ges mot långvarig smärta i Sverige idag.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Resultaten bekräftar att sjukskrivning i denna patientgrupp är hög. Nära hälften av patienterna var sjukskrivna vid första besöket i specialistsjukvården och andelen minskade endast något efter två år. Det var i viss mån möjligt att urskilja patienter med hög framtida sjukskrivning vid ingång i specialistvården. Slutligen visade resultaten att multimodal rehabilitering inte reducerade sjukskrivning mer än alternativa behandlingar över fem år; men vi kan inte utesluta att detta berodde på vår studiedesign.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Långsiktigt till förbättrade behandlingsmöjligheter genom utökad anpassning i ett tidigare skede. Samtidigt understryker den att vi behöver tänka om i utvärderingen av interventioner mot långvarig smärta. Det är fortfarande vanligt att studiedesigner används som endast bidrar minimalt till ökad kunskap. Ett utökat samarbete mellan forskning och hälso-/sjukvård, tillsammans med bättre nyttjande av Sveriges nationella register, möjliggör kostnadseffektiv långtidsutvärdering med potential för tydliga slutsatser.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Som statistiker vid Centrum för Klinisk Forskning i Falun kretsar min vardag kring forskning och jag kommer även fortsätta med registerbaserade studier inom långvarig smärta. I framtiden är min plan att studera tillståndet från ett livsloppsperspektiv för att få en bättre uppfattning av dess övergripande socioekonomiska konsekvenser.