Publicerad: 2021-05-07 10:23 | Uppdaterad: 2021-05-17 08:44

Ny avhandling om hur barn och kommunikation inom familjen påverkas av föräldrars ohälsa

Charlotte Oja är doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård. Den 4 juni försvarar hon sin avhandling “Upholding family relationships in a context of increasing awareness of parental illness”.

bild på Charlotte Oja, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård med sin avhandling
Charlotte Oja, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård. Foto: Clement Morin.

Vad handlar din avhandling om?

Barn påverkas då deras förälder är sjuk och därmed kan förälderns sjukdom vara en riskfaktor för även barnets hälsa. Enligt lag ska sjukvårdspersonal beakta barnets behov av information, råd och stöd när deras förälder är allvarligt psykiskt eller fysiskt sjuk, eller dör. Pedagogiska och psykologiska program har också utvecklats inom psykiatrin, beroendevården och cancervården för att tillfredsälla dessa behov hos barn. Men det stora flertalet patienter i Sverige behandlas inom primärvården, och här saknas kunskap om hur stort problem föräldrars ohälsa utgör för barnens hälsa. Det är också okänt hur barn och föräldrar handskas med sin situation och vilka strategier de använder, eller bör använda, för att komma till rätta med situationen.  

I syfte att utforska barns och föräldrars egen förståelse av sin situation samt interaktionen mellan förälder och barn genomfördes, inom ramen för detta avhandlingsarbete, intervjuer med 32 föräldrar och 23 av deras barn på tre vårdcentraler. Föräldrarna hade i genomsnitt varit sjukskrivna i ett år.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Svaren analyserades parallellt med en systematisk översiktsanalys av tillgänglig vetenskaplig litteratur på området. Sammanställningen av intervjuerna och litteraturstudierna visar att interventioner för barn med sjuka föräldrar har positiv effekt på barnets känslomässiga tillstånd. Det framkommer att föräldrar och barn har ett gemensamt övergripande behov av att inte bara förstå och börja kommunicera om förälderns sjukdom utan också få bättre strategier för att kunna hantera situationen och sina egna negativa känslor kring den. Det framkommer även att föräldrarna som deltagit i interventioner värdesätter sin ökade förståelse för sina egna barn, de positiva förändringar de ser i sina egna barns beteende och att få se sina barn avslappnade.

Analysen av intervjuerna, genom att använda metoden grundad teori, visar att både föräldrars och barns huvudsakliga utmaning när föräldrar är sjuka är att försöka upprätthålla familjens relationella jämvikt. Barnet känner sig tyngt och ensamt när dess förälder är sjuk och vill att föräldern ska berätta om sjukdomen och hur den påverkar föräldern. Föräldern å sin sida är medveten om att barnet känner av sjukdomssituationen och att barnet vill att föräldern ska berätta. Men föräldern känner sig ofta oförmögen att göra det.

På basis av detta utvecklades, inom ramen för avhandlingen, en grundad teori som fångar in vad som behövs för att upprätthålla en bra familjerelation i ett sammanhang av gradvis ökad medvetenhet om förälderns sjukdom. För att kunna berätta behöver föräldern kunna hantera den gemensamma medvetenhet som barnet och föräldern har kring förälderns sjukdom. Och för att kunna hantera den gemensamma medvetenheten behöver föräldern också förstå sin egen sjukdom samt barnets behov.

Sex olika faser av medvetenhet kring förälderns sjukdom föreslås - stängd, dold, misstänksam, konfliktfylld, ömsesidigt lotsande och öppet. Till detta kopplas förståelse för hur föräldrar och barn förflyttar sig, eller ofta misslyckas med att förflytta sig mellan dessa faser, fram till öppen medvetenhet.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Både föräldrar och barn önskar att primärvården stödjer dem i den lärandeprocess som ofta behövs. Genom att använda denna teori kan sjukvårdspersonal identifiera i vilken medvetandefas föräldern och barnet befinner sig i kring förälderns sjukdom och därmed bättre kunna bistå föräldern med passande steg. Genom en förbättrad förståelse om sin sjukdom och sitt barns behov får föräldern bättre möjlighet att berätta för sitt barn. Därmed finns möjlighet för att den känslomässiga spänningen i familjen minskar och att barnet får bättre förutsättningar för att utvecklas hälsosamt

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag kommer att fokusera på att sprida kunskap om barn som anhöriga inom sjukvården genom att skriva och föreläsa. Jag forskar även gärna på temat framöver.

Kontakt

Charlotte Louise Oja Anknuten till Undervisning/Handledning