Publicerad: 2023-03-28 13:17 | Uppdaterad: 2023-03-28 13:17

Ny avhandling om genusaspekter vid abdominellt aortaaneurysm, AAA

Mareia Talvitie
Mareia Talvitie

Mareia Talvitie vid forskargruppen Kärlkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Abdominal aortic aneurysms : sex and gender disparities in surveillance, treatment and outcome" den 31 mars 2023.
Huvudhandledare är Rebecka Hultgren.

Vad handlar din avhandling om?

Avhandlingen handlar om diagnosen abdominellt aortaaneurysm (AAA), där det särskilda syftet var att kartlägga och uppmärksamma köns- och genusaspekter. Vi studerar hela behandlingsförloppet från upptäckt till utfall efter kirurgi, men fokuserar också särskilt på patienter som är eller förblir kirurgiskt obehandlade.

Kvinnor tillhör en klar minoritet vid denna sjukdom, och genom årtionden av forskning inom fältet har kvinnor varit underrepresenterade. Detta har lett till bristande kunskap och svaga behandlingsrekommendationer för kvinnor. Det är särskilt olyckligt, då det finns evidens om att kvinnor har en sämre prognos.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Det viktigaste resultatet är en fördjupad kunskap om den sämre prognosen för kvinnor, där många tidigare okända risker kvantifieras. Något förvånande är kirurgiskt obehandlade patienter faktiskt den dominerande gruppen bland alla patienter med diagnos. Vi ser att kvinnor klart oftare är och förblir obehandlade. Resultaten visar också att kvinnor med AAA-sjukdom löper förhöjd risk att drabbas av ruptur, dö av sin ruptur, men också förhöjd risk vid den kirurgiska behandlingen. Den förhöja kirurgiska risken sågs dessutom också för yngre kvinnor, jämfört med kvinnor i befolkningen, och oavsett AAA-storlek vid kirurgi. Den kliniska risk-nytta balansen är alltså särskilt komplex för just kvinnliga patienter.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Att överväga och kommunicera dessa överskottsrisker är nog speciellt viktigt i mötet med den kvinnliga patienten. Det är alldeles nödvändigt att öka och bidra till det epidemiologiska kunskapsläget för kvinnor – det yttersta målet bör vara att kvinnor med AAA, trots att de är i minoritet, också försäkras bästa möjliga vård och behandling. Detta är också en förutsättning för framtida precisionsmedicin inom kärlkirurgi, med individualiserade behandlingsbeslut.

Vilka mål har du för framtiden?

Avhandlingsarbetet har väckt mycket tankar och genererat många olika idéer. Jag ser därför mycket fram emot att fortsätta arbeta med just dessa frågor, både i forskningssammanhang och i klinisk verksamhet. Jag intresserar mig för olika register och databaser. Särskilt spännande tycker jag är storskaliga ’big data’ studier och utmaningen att få till robusta studier även vid frågeställningar där gruppen som studeras faktiskt utgör en minoritet. Dylika storskaliga applikationer skulle möjliggöra studier specifika för kvinnor inom AAA-fältet, och till och med studier på subgrupper av kvinnor. I framtiden hoppas jag därför kunna ägna mig åt olika nationella och internationella datasamarbeten.

Disputation

Fredagen den 31 mars kl 09:00, Rolf Luft Auditorium L1:00, Anna Steckséns gata 53

Avhandling

Abdominal aortic aneurysms : sex and gender disparities in surveillance, treatment and outcome

Kontakt

Mareia Talvitie Anknuten till Forskning