Publicerad: 2023-12-06 10:35 | Uppdaterad: 2023-12-06 12:06

Ny avhandling om akut porfyri hos kvinnor

Doktorand vid MMK
Daphne Vassiliou

Daphne Vassiliou vid forskargruppen Medfödda endokrina och metabola sjukdomar, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Studies on the acute porphyrias - with special reference to women's health" den 15 december 2023.

Huvudhandledare är Eliane Sardh.

Vad handlar din avhandling om?

De akuta porfyrierna är en grupp sällsynta ärftliga sjukdomar som beror på nedsatt förmåga att bilda ämnet hem. Många som bär på sjukdomsanlag har inga besvär medan andra kan drabbas hårt med återkommande svåra attacker av smärta och förlamning som kan bli livshotande. Vi vet fortfarande för lite om vad som skiljer de som blir sjuka från de som förblir symptomfria, men kvinnor drabbas i mycket högre utsträckningen än män. En teori är att denna skillnad kan delvis bero på eller påverkas av kvinnornas hormoncykel. Många kvinnor får akuta besvär under graviditet eller andra faser i livet där reproduktionshormonerna fluktuerar.

Vi ville studera om det finns risker med graviditet hos kvinnor med porfyri, om behandling med hormoner, i synnerhet fertilitetsfrämjande hormoner, är förenligt med risker och hur kvinnorna upplever att leva med akut porfyri jämfört med män med samma diagnos.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi följde ett antal kvinnor med akut porfyri under sina graviditeter, samt jämförde gruppen kvinnor med akut porfyri i Sverige som hade fött barn mellan 1987 och 2015 med kvinnor utan den diagnosen som födde under samma tidsperiod. Kvinnor med akut porfyri visade sig löpa större risk för att utveckla högt blodtryck och havandeskapsförgiftning vid graviditet jämfört med kvinnor som inte har diagnosen. Risken verkade vara ännu större för de kvinnor med akut porfyri som har förhöjda sjukdomsmarkörer (porfobilinogen). Vi kunde också se en viss ökad risk att få barn som var något för små för sin ålder och en viss riskökning för att för graviditetsdiabetes jämfört med kvinnor med liknande bakgrund som inte hade akut porfyri.

Vi följde ett antal kvinnor med akut porfyri som var ofrivilligt barnlösa under olika kombinationer av hormonbehandlingar i fertilitetsfrämjande syfte. Trots att dessa substanser ofta anses olämpliga hos kvinnor med denna diagnos kunde de fullfölja sina behandlingar utan större komplikationer. De flesta lyckades dessutom bli gravida.

Ett stort antal individer, män och kvinnor, med akut porfyri erbjöds möjlighet att besvara ett omfattande frågeformulär rörande behandlingar, sjukdomsbörda, livskvalitet; för kvinnorna fanns frågor rörande menstruation, graviditet och förlossning, menopaus. Svaren kunde hos många kopplas till nivåer av sjukdomsmarkörer (porfobilinogen). Kvinnorna rapporterade signifikant större sjukdomsbörda och påverkan i vardagslivet av diagnosen akut porfyri jämfört med männen. De som rapporterade besvär hade också i större utsträckning högre sjukdomsmarkörer, således kopplades det självupplevda med det objektivt mätbara. Kvinnorna hade oftare förhöjda sjukdomsmarkörer än män.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Vi har, baserat på våra observationer skapat vårdprogram för omhändertagandet av kvinnor med akut porfyri under graviditet och förlossning. Vi förordar provtagning för sjukdomsmarkörer för att fånga sjukdomsaktivering, extra tillväxtultraljud för att inte missa foster som inte växer enligt förväntan, veckovisa kontroller av blodtryck från graviditetsvecka 24 och noggrann planering av förlossningen.
Kvinnor med denna diagnos som behövt genomgå fertilitetsfrämjande behandling pga ofrivillig barnlöshet har tidigare avråtts från det. Vi kan nu ge riktlinjer för monitorering och val av preparat så att denna behandling ska kunna vara möjlig.
Kvinnor med akut porfyri har en högre sjukdomsbörda - innefattande självupplevda besvär, sjukhusinläggningar, behandling med specifika läkemedel – och en högre biokemisk sjukdomsaktivitet än män. Detta måste fortsatt tas med i beräkning vid uppföljning av människor som bär på anlag för akut porfyri.

Vilka mål har du för framtiden?

Mekanismerna som orsakar sjukdomsaktiveringen hos individer med akut porfyri är fortfarande långt ifrån kartlagda, liksom skillnaderna mellan de sjuka och de som inte har besvär. Könstillhörighet verkar spela en stor roll. Med utökat samarbete med kollegor med både molekylärbiologisk och epidemiologisk kompetens hoppas jag att vi ska kunna studera dessa sjukdomar både på ”djupet” (på cellnivå) och på ”bredden” i den stora svenska patientkohorten som är unik i världen. Sverige har nämligen den högsta förekomsten av akut intermittent porfyri, med högst andel individer i trakterna kring Arjeplog.

Disputation

Fredagen den 15 december 2023 kl 09:00, Rolf Luft Auditorium, L1:00, Anna Steckséns gata 53

Avhandling

Studies on the acute porphyrias - with special reference to women's health