Publicerad: 2022-09-29 14:16 | Uppdaterad: 2022-10-06 17:21

Nöjd hemtjänstpersonal gör äldre brukare nöjda

– Vi har gjort en studie om sambandet mellan äldres uppfattning vad gäller nöjdhet, bemötande och trygghet med sin hemtjänst och påverkbara faktorer i hemtjänstpersonalens arbetsmiljö, säger Anne-Marie Boström, docent vid Karolinska Institutet och den som genomfört studien tillsammans med sin forskargrupp.
Resultatet visar på en tydlig koppling att där personalen är nöjd med sin arbetsmiljö är också brukarna, dvs de äldre, nöjda med hemtjänstens insatser.

En äldre dam och yngre kvinna
Foto: Gettyimages.

– Det här visar på att man kan göra interventioner som inte bara har påverkan på personalen utan interventionen kan även ha effekt för de äldre, fortsätter Anne-Marie Boström.

Äldre personer i Sverige uppmuntras i allt högre grad att fortsätta bo hemma och, om nödvändigt, stödjas av hemtjänsten. Studier har undersökt om personalens arbetsmiljö påverkar äldre personers upplevelser och välbefinnande i vård- och omsorgsboenden, men få har undersökt sådana samband i hemtjänsten tidigare.

Det finns även studier som visar på att flera äldre idag är mer missnöjda med bemötande och respekt från hemtjänstpersonal jämfört med tidigare. Nu menar Anne-Marie Boström att man måste göra något åt detta, när problemet är identifierat.

Dock saknas kunskap om vilka faktorerna är som både får hemtjänstpersonalen mer nöjd och som också har effekt för de äldre. De faktorer som var av betydelse för hemtjänstpersonalen var stöd från gruppen, förmåga att hantera sina arbetsuppgifter och kontroll över sin arbetssituation. Vi behöver utveckla och utvärdera interventioner som stödjer personalen att hantera dessa faktorer.

– Vi har nyss levt i en pandemi som tyvärr avslöjade brister inom äldreomsorgen och nu finns förslag på ny äldreomsorgslag. Men man diskuterar inte faktorer som arbetsmiljö, som har en betydelse för kvaliteten på vården, vilket är ett allmänintresse, säger Anne-Marie Boström.

Studien genomfördes genom att personalen vid fem hemtjänstverksamheter i olika Stockholmskommuner fick svara på en enkät om sin arbetsmiljö och trivsel. Sedan kopplades den ihop med Socialstyrelsens brukarundersökning från samma år (2018), med samma kommuner utvalda, där de äldre talade om hur nöjda eller missnöjda de var med sin hemtjänst.

– Nu håller vi på med en ny datainsamling där samma enkät återigen går till personal inom hemtjänsten och den ska sedan kopplas ihop med data från Socialstyrelsens brukarundersökning för äldre 2022, berättar Anne-Marie Boström. Denna gång är det nästan samma kommuner som medverkar. En Stockholmskommun har dock avböjt att vara med och där har vi istället fått med en kommun i Småland.

– Nu får man se vilka interventioner man kan testa, avslutar Anne-Marie Boström. Det viktiga är att vi nu förstår sambandet, att det som blir bättre för personalen också kan bli bättre för de äldre.

Kontakt

Anne-Marie Boström Universitetslektor/Sjuksköterska