Publicerad: 2022-05-06 12:48 | Uppdaterad: 2022-11-15 13:09

Nästa steg för det framgångsrika samarbetet mellan Makerere University och KI

Nästa steg för det framgångsrika samarbetet mellan Makerere University och KI
Barnabas Nawangwe, rektor vid Makerere University och KI:s rektor Ole Petter Ottersen. Foto: Timothy Nkwasibwe

Ett av KI:s mest omfattande internationella samarbeten är med Makerere University i Uganda. Lagom till Makereres hundraårsjubileum tar nu samarbetet formen av Centre of Excellence for Sustainable Health. I maj besökte en KI-delegation Uganda för att befästa samarbetet.

– Med grundandet av ett virtuellt center för hållbar hälsa har vi ett helt nytt sätt att utforma internationell samverkan, alla projekt ska genomsyras av ömsesidighet och långsiktighet med syfte att förbättra hälsan för alla. Centret möjliggör en utökning av internationella samarbeten, inte bara i Uganda utan med fler länder i Afrika som till exempel Somalia, och andra delar av världen. I dagens turbulenta värld är det extra viktigt att verka globalt och samtidigt värna om ansvarsfull internationalisering, säger Ole Petter Ottersen, rektor för KI.

Från forskning till ett omfattande samarbete

Redan år 2000 inleddes samarbetet mellan Makerere och KI. I början var det mest inriktat på forskning men snart breddades det till att omfatta allt från student- och lärarutbyten till en gemensam forskarutbildning. I dag finns ett alumnnätverk knutet till samarbetet som omfattar hundratals forskare och vårdpersonal i Sverige och Uganda. 

En av dem som tidigt tog chansen till att byta studiemiljö från Makerere till KI är Noeline Nakasujja. I dag är hon praktiserande psykolog samt undervisande avdelningschef vid College of Health Sciences på Makerere. 

– Under 2005 spenderade jag en månad i Stockholm vilket blev en verklig ögonöppnande erfarenhet. Det gav en god insikt både i våra kulturella skillnader och en erfarenhet av skillnaderna i resurser mellan universitetet. Erfarenheten fick mig att inse hur mycket vi kan åstadkomma även med begränsade resurser, säger Noeline Nakasujja.

Nästa steg för det framgångsrika samarbetet mellan Makerere University och KI
Noeline Nakasujja, praktiserande psykolog och undervisande avdelningschef vid College of Health Sciences på Makerere. Foto: Timothy Nkwasibwe

Sedan starten har cirka 300 studenter och lärare deltagit i utbytet. 

– Under min tid i Sverige såg jag snabbt en tydlig skillnad inte minst i relationen mellan studenter och lärare. Vi har en mycket tydligare och mer markerad hierarki. Vid KI såg jag hur det även var möjligt att ha en mer avslappnad relation utan att förlora seriositeten i undervisningen.

Efter utbytet tog Noeline Nakasujja även chansen till en dubbel doktorsexamen vid Makerere och KI. 

– Doktorandtiden ledde till att jag tog emot en forskarstudent från KI. Den personliga kontakten blev en nyckel till att skapa en plattform som har gjort det möjligt även för andra att lyckas navigera vid ett universitet i ett annat land. 

Sedan dess har Noeline Nakasujja och hennes institution tagit emot ett flertal studenter och doktorander från KI. Här var det till stor hjälp att ha upplevt den svenska studiemiljön på egen hand, menar hon. Nu tror hon att det nya Centre of Excellence for Sustainable Health ytterligare kan fördjupa samverkan mellan de två universiteten. 

– Vi behöver stärka vårt preventiva arbete inom hälso- och sjukvården i Uganda. Särskilt kan patienterna med Alzheimers sjukdom få stor nytta av tidiga insatser, till exempel fysisk träning och olika sociala aktiviteter, som bidrar till att fördröja sjukdomen, säger Noeline Nakasujja.

– Bara genom att bryta cirkeln och erbjuda preventiva insatser inom hälso- och sjukvården kan vi skapa en verkligt hållbar vård och omsorg. 

Till Centre of Excellence for Sustainable Health finns flera partners knutna, bland annat universitet i Kongo, Somalia, Kenya, Malawi och Etiopien. 

– Samarbetet innebär en möjlighet att skapa en miljö för utbyte av kunskap och erfarenhet som ger ringar på vattnet även inom andra internationella samarbeten, säger Noeline Nakasujja.

Innovation utvecklad i Uganda implementeras nu i Sverige

Susanne Guidetti, professor i arbetsterapi vid vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, har sedan 2004 deltagit i utvecklingen av student- och lärarutbytet. Då hade hon precis kommit hem efter att ha bott med sin familj i Nairobi under några år och fick genom utbytet kontakt med Julius Kamwesiga affilierad med Makerere University.

– Tillsammans skissade vi fram ett projekt för att undersöka hur mobiltelefonen kunde användas för rehabilitering för personer som fått en stroke i Uganda. Vi vidareutvecklade en rehabiliteringsmodell för att nå fler personer, även de som var bosatta på landsbygd med långa avstånd till rehabiliteringsinsatser, säger Susanne Guidetti. 

Nästa steg för det framgångsrika samarbetet mellan Makerere University och KI
Susanne Guidetti, professor i arbetsterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Foto: Timothy Nkwasibwe

Studierna gjordes i samarbete med Mulago National Specialised Hospital och gav deltagarna möjlighet till daglig träning med stöd av sina mobiltelefoner. Kunskapen om stroke är låg i Uganda, där de flesta lever på landsbygden långt ifrån närmaste vårdinrättning. 

– När vi tillsammans kan ge fler människor möjligheten till rehabilitering så ger vi dem en verklig möjlighet att leva ett bättre liv. Efter projektet sa en av deltagarna till mig: kirurgen hjälpte mig att överleva men kontakten med arbetsterapeuten gjorde livet värt att leva igen. 

Nu ska studien få en större uppföljning i Uganda samtidigt som kunskapen har lett till att ytterligare studier även ska göras i Sverige. 

– Unikt med vår studie har varit att vi tagit med oss kunskap och erfarenheter från Uganda till Sverige. Här kommer vår innovation att göra det möjligt att hjälpa personer som fått en stroke även i svensk glesbygd. I dag finns flera exempel på olika rehabiliteringslösningar som görs med hjälp av mobiltelefonen men vi var mycket tidigt ute i Uganda, säger Susanne Guidetti.  

I dag har hon en viktig roll vid Centre of Excellence for Sustainable Health. 

– Vårt projekt är ett bra exempel på hur vi kan skapa en likvärdig plattform för att dela kunskap. Förhoppningsvis kan vi utveckla detta vidare vid centret och tillsammans ta nya steg inom området hållbar hälsa. 

Centre of Excellence for Sustainable Health ger en möjlighet till att dela kunskap och erfarenheter, men även att utveckla och sprida innovationer som kan underlätta att nå målet att uppnå en hållbar global hälsa. Kunskapen och nätverket kring centret skapar bättre förutsättningar för att tillsammans ta sig an dagens stora samhällsutmaningar, i Sverige och Uganda, men även globalt. 

– Vi har otroligt mycket att lära av varandra. Låt oss inspireras av varandras lösningar, stora som små, och tillsammans hitta fler sätt att ta oss an våra globala hälsoutmaningar. Grundandet av Centre of Excellence for Sustainable Health innebär att samarbetet tar steget från biståndsfinansiering till att bli ett sant partnerdrivet samarbete, säger KI:s rektor Ole Petter Ottersen. 

Mer om Susanne Guidettis forskningsprojekt