Publicerad: 2022-05-31 10:00 | Uppdaterad: 2022-05-31 11:08

Mobilapp effektivt stöd för barn med obesitas

Händer som håller i ett hjärta
En ny mobilapp kan vara ett bra stöd för barn med obesitas. Foto: Getty Images.

En mobilapp som visar barnets viktutveckling i realtid för barn med obesitas ger större viktnedgång jämfört med sedvanlig vård. Att både familjerna och vårdpersonalen kan följa samma data möjliggör individanpassat extra stöd vid behov. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften International Journal of Obesity.

Photo of Emilia Hagman.
Emilia Hagman. Foto: Mahshid Rasti

Vården av barn och unga med obesitas, även kallat fetma, behöver förbättras. Internationella studier visar att täta återbesök, varannan vecka, är det mest effektiva för att vidmakthålla uppnådda beteendeförändringar.

– Men det är inte genomförbart, varken för familjerna eller vården. Därför behöver vi hitta nya vägar för att ge mer stöd, säger Emilia Hagman, forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet, som i en studie utvärderat ett nytt digitalt verktyg, en mobilapp från företaget Evira.

Studien är en så kallad pragmatisk studie, vilket innebär att man inte slumpar deltagarna, utan utvärderar behandlingar i det verkliga kliniska livet.

Dubbelt så bra resultat

Skärmklipp från mobilapp som visar viktutveckling.
Mobilappen visar barnets viktutveckling i realtid. Foto: Evira

100 barn som gick på kliniken Martina Centrum för Vikthälsa i Stockholm fick prova appen ett år. Appen kopplas till en våg utan siffror, som barnet ställer sig på dagligen. I appen ser familjen viktutvecklingen som en kurva som ska ligga inom ett grönt målviktsområde, men inga kilovärden. Målviktsområdet bestämdes individuellt och uppdaterades vid fysiska besök var tredje månad.

Vårdpersonalen hade tillgång till samma data. Via en chattfunktion kunde personalen erbjuda eller föräldrarna be om extra stöd vid behov.

För att säkerställa effekten jämfördes dessa barn med 300 barn ur det nationella barnobesitasregistret i Sverige, BORIS, vilka fick sin vård på andra kliniker i landet under samma period och valdes ut slumpmässigt men matchades vad gäller ålder och kön.

De familjer som fick appen nådde dubbelt så bra resultat jämfört med kontrollgruppen, det vill säga större viktnedgång.

Fungerade bra för tonåringar

Pernilla Danielsson Liljeqvist
Pernilla Danielsson Liljeqvist. Foto: privat

– Det här är den första viktappen där vård och familj i realtid kan följa barnets grad av obesitas. Det var extra roligt att det fungerade bra för tonåringar, som vi annars inte lyckats nå med beteendeförändrande behandling. Appen ger mer stöd genom kontinuerlig återkoppling vilket skapar en tydlighet i behandlingen. Vi kunde inte notera några biverkningar av behandlingen, exempelvis i form av nytillkomna ätstörningar, säger studiens sistaförfattare Pernilla Danielsson Liljeqvist, forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet.

En begränsning med studien är att den gjordes på bara en klinik. Man saknar också data om hur många fysiska besök personerna i kontrollgruppen fick.

– Men vi vet att behandlingen i Sverige är inriktad på beteendeförändring och kontrollgruppens resultat ligger i linje med BORIS årsrapport och större internationella genomgångar. Beräkning av kostnaden för behandlingen ingick inte heller. Vi måste först veta att det fungerar, säger Pernilla Danielsson Liljeqvist.

Ska testas på fler kliniker

Eviras mobilapp ingår i Vårdvalet i Region Stockholm från 1 juni 2022, så den kommer att användas på fler kliniker. Forskarna planerar också en internationell studie med flera europeiska länder.

Studien gjordes i samarbete med Martina Centrum för Vikthälsa. Den finansierades av Region Stockholm, Vinnova, Swelife och Medtech4Health, Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm samt Evira AB. Medförfattaren Claude Kollin är VD för Martina Centrum för Vikthälsa. Medförfattarna Erik Marcus, Andreas Drangel och Love Marcus är anställda och delägare av Evira, och Claude Marcus är delägare av Evira. Varken Erik Marcus, Andreas Drangel, Love Marcus eller Claude Marcus har påverkat utvärderingen av resultaten.

Publikation

”Effect of an interactive mobile health support system and daily weight measurements for pediatric obesity treatment, a one-year pragmatical clinical trial”, Emilia Hagman, Linnea Johansson, Claude Kollin, Erik Marcus, Andreas Drangel, Love Marcus, Claude Marcus, Pernilla Danielsson, International Journal of Obesity, online 31 maj 2022, doi: 10.1038/s41366-022-01146-8.