Publicerad: 2013-12-09 15:41 | Uppdaterad: 2014-10-29 09:54

Luftföroreningar dödar långt under EU:s gränsvärden för luftkvalitet

Långvarig exponering för små partiklar som finns i trafikavgaser och industriutsläpp kan vara mer dödligt än vad man tidigare trott, visar en ny studie. Detta gäller även för halter under EU:s gränsvärden för luftkvalitet. Forskare från Karolinska Institutet, främst vid Institutet för Miljömedicin (IMM), medverkar i den internationella studien som publicerats i The Lancet.

Forskarna har studerat över 360 000 invånare i storstäder i 13 europeiska länder. Studien uppskattar att för varje ökning med 5 mikrogram per kubikmeter som årsmedelvärde av fina partiklar (PM2,5), ökar dödligheten med 7 procent. Sambandet kvarstod även efter justering för en lång rad riskfaktorer såsom rökning, socioekonomisk status, fysisk aktivitet, utbildningsnivå, och BMI.

Fynden tyder på att betydande negativa hälsoeffekter uppstår även vid koncentrationer av PM2,5 långt under EU:s nuvarande gränsvärde på 25 mikrogram/m3. WHO riktvärde för PM2,5 är 10 mikrogram/m3. Resultaten talar för att betydande hälsovinster kan uppnås genom att sänka luftföroreningshalterna i Europa till denna nivå.

– Fyra kohorter från Stockholm med totalt över 23 000 deltagare ingick i den aktuella studien, berättar professor Göran Pershagen från IMM, samordnare för Karolinska Institutet i projektet. Halterna av PM2,5 i Stockholm var låga jämfört med flertalet av de ingående städerna i studien och understeg EU:s riktvärden.

Publikation

Effects of long-term exposure to air pollution on natural-cause mortality: an analysis of 22 European cohorts within the multicentre ESCAPE project.
Beelen R, Raaschou-Nielsen O, Stafoggia M, Andersen Z, Weinmayr G, Hoffmann B, et al
Lancet 2014 Mar;383(9919):785-95