Publicerad: 2020-10-12 14:19 | Uppdaterad: 2020-10-12 14:21

Litium skyddar mot risken att utveckla sjukhusvårdskrävande hyponatremi

Forskare vid Karolinska Institutet genererar snabbt ny kunskap rörande kopplingen mellan olika typer av läkemedelsbehandling och hyponatremi. I den aktuella studien jämfördes litiumbehandling mellan 11 213 personer som sjukhusvårdats på grund av hyponatremi med 44 801 kontroller. Intressant nog fann man att litiumbehandling var hälften så vanlig hos personer med hyponatremi. Resultaten har nyligen publicerats i tidsskriften Journal of Psychopharmacology.

Hyponatremi är en potentiellt allvarlig saltrubbning som kan orsaka balansrubbning, förvirring och ibland kramper, koma och till och med död.  Författarna har etablerat en kohort med samtliga de 11 000 personer som under en tioårsperiod slutenvårdats på grund av hyponatremi i Sverige. Kohorten har sedan används till att studera kopplingen mellan en rad olika läkemedelsgrupper och slutenvårdskrävande hyponatremi. De flesta läkemedelsgrupper är förknippad med en ökad risk. Den aktuella studien visade tvärtom att risken för patienter som behandlades med litium var halverad.

-Även om studien kom att bekräfta vår hypotes blev vi överraskade att den skyddande effekten av litiumbehandling var så pass kraftfull, säger Henrik Falhammar, drivande författare och docent vid Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Buster Mannheimer
Buster Mannheimer

-Den absolut vanligaste orsaken till hyponatremi är att patienten samlar på sig vätska till följd av en inadekvat ökad insöndring av hormonet vasopressin. Behandling med litium däremot leder ofta till utveckling av så kallad nefrogen diabetes insipidus med oförmåga att koncentrera urinen, med stora urinmängder som följd. Detta gjorde att vi ställde oss frågan huruvida litiumbehandling kunde tänkas vara skyddande härvidlag. Litium är förvisso ett läkemedel med många biverkningar men likväl en mycket viktig behandling för många människor som lider av bipolär sjukdom.  Det var därför roligt att se att litium i detta avseende faktiskt kan ha en gynnsam effekt, säger Buster Mannheimer, docent vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset och ansvarig forskare för det aktuella projektet.  

Studien finansierades av Region Stockholms läkemedelskommitté.

Publikation

Reduced risk for hospitalization due to hyponatraemia in lithium treated patients: A Swedish population-based case-control study.
Falhammar H, Skov J, Calissendorff J, Lindh JD, Mannheimer B
J Psychopharmacol 2020 Jul;():269881120937597