Publicerad: 2013-05-24 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-30 09:17

Längre telomerer efter behandling med litium

En ny studie från Karolinska Institutet visar att behandling med litium vid bipolär sjukdom i vissa fall kan öka längden på de så kallade telomererna, gensekvenser i ändarna på cellkärnans kromosomer. Förkortning av telomererna har tidigare kopplats till åldrande, stress och psykisk sjukdom. Forskarna hoppas nu att resultaten ska vara ett första steg på vägen mot en mer individualiserad behandling av bipolär sjukdom.

– Litium har varit en varit en hörnsten vid behandling av bipolär sjukdom i decennier. Samtidigt vet vi att patienter svarar olika på behandlingen. Vår studie, som ger ny kunskap om hur ett läkemedel påverkar telomererna, öppnar dörren till en mer individanpassad behandling i framtiden, säger Lena Backlund, psykiater och forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet.

Bipolär sjukdom är en ärftlig och svår psykisk sjukdom med återkommande manier och depressioner som drabbar 2-3 procent av befolkningen. Sjukdomen är kronisk och orsakar svårt lidande, främst för patienten men även för anhöriga och andra i patientens närhet. En välskött, förebyggande litiumbehandling har visat sig vara den viktigaste faktorn för en god prognos vid bipolär sjukdom. Men bara cirka hälften av patienterna som har en god behandlingseffekt av litium.

I studien som nu publiceras i vetenskapstidskriften Translational Psychiatry ingick 256 patienter som fått diagnosen bipolär sjukdom och som behandlades med litium samt 139 friska kontrollpersoner.

Resultaten visar att patientgruppen i genomsnitt hade betydligt längre telomerer än kontrollgruppen. De patienter som svarade bra på litiumbehandlingen hade också längre telomerer än patienter som svarade dåligt på behandlingen.

Man vet från tidigare forskning att telomererna förkortas i takt med bland annat ökad ålder, stress och psykisk sjukdom. Fysisk aktivitet och vissa läkemedel tycks kunna återställa längden på telomererna. Men det har hittills saknats studier på telomerlängd kopplat till bipolär sjukdom och behandling med litium.

– Bipolär sjukdom som inte behandlas adekvat är ofta förenad med ett stort lidande och hög självmordsrisk. Det skulle därför av kliniskt värde om man, med hjälp av ett blodprov, skulle kunna förutbestämma behandlingseffekten av litium. Vi hoppas att den här studien ska ge ringar på vattnet, säger Lina Martinsson, läkare och doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap och en av forskarna bakom studien.

Forskningen har finansierad med anslag från bland annat Vetenskapsrådet, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, Psykiatri Sydväst inom Stockholms läns landsting, Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet samt Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse.

Publikation

Long-term lithium treatment in bipolar disorder is associated with longer leukocyte telomeres.
Martinsson L, Wei Y, Xu D, Melas P, Mathé A, Schalling M, et al
Transl Psychiatry 2013 May;3():e261