Publicerad: 2019-08-29 10:46 | Uppdaterad: 2019-08-29 14:23

Lägre risk för hjärtsvikt med nytt läkemedel mot typ 2-diabetes

Den nya typen av läkemedel mot typ 2-diabetes, så kallade SGLT2-hämmare, är kopplade till minskad risk för hjärtsvikt och död. Läkemedlen kan också kopplas till minskad risk för allvarliga hjärtkärlhändelser. Det visar en stor Skandinavisk registerstudie ledd från Karolinska Institutet, som nu publiceras i tidskriften BMJ.

Björn Pasternak. Foto: privat

Hjärtkärlsjukdom är en allvarlig komplikation till typ 2-diabetes. Den nya läkemedelsgruppen SGLT2-hämmare som på kort tid kommit att användas flitigt i sjukvården, sänker patienternas blodsocker. Därutöver har kliniska studier visat att SGLT2-hämmare kan minska risken för hjärtkärlhändelser hos patienter med typ 2-diabetes och etablerad hjärtkärlsjukdom eller hög hjärtkärlrisk.

Det har dock varit oklart om dessa fynd också innebär att det finns positiva hjärtkärleffekter av SGLT2-hämmare även för en bredare patientgrupp i sjukvården. Detta har nu undersökts i en studie som publiceras i tidskriften BMJ.

Över 40 000 patienter

Studien var ett samarbetsprojekt mellan forskare på Karolinska Institutet, Statens Serum Institut i Danmark, NTNU i Norge och det svenska Nationella Diabetesregistret.

Forskarna använde flera nationella register med information om läkemedelsanvändning, sjukdomar, dödsorsaker och andra data från nära 21 000 patienter med typ 2-diabetes som startade behandling med SGLT2-hämmare april 2013 till december 2016. Dessa jämfördes med en matchad population av lika många patienter som startade behandling med ett annat diabetesläkemedel, så kallade DPP4-hämmare.

Huvudutfall i studien var allvarliga hjärtkärlhändelser (definierat som hjärtinfarkt, stroke eller död i hjärtkärlsjukdom) och sjukhusinläggning för hjärtsvikt. Ett viktigt sekundärt utfall var död.

Minskad risk för hjärtsvikt

I den primära analysen följdes patienterna under hela uppföljningstiden oavsett om de fullföljde behandlingen eller inte. Forskarna såg då att användning av SGLT2-hämmare var kopplat till minskad risk för hjärtsvikt men inte för allvarliga hjärtkärlhändelser. Risken för hjärtsvikt var 34 procent lägre i gruppen som använde SGLT2-hämmare jämfört med i gruppen som använde DPP4-hämmare. Användning av SGLT2-hämmare var också kopplat till 20 procent lägre risk för död.

I en ytterligare analys studerade forskarna riskerna enbart under den tid patienterna tog läkemedlet. De såg då en minskad risk för både hjärtsvikt och för allvarliga hjärtkärlhändelser.

– Vår studie tyder på att det finns en hjärtkärlnytta med SGLT2-hämmare även för en bredare patientgrupp i klinisk rutinsjukvård. Detta är viktiga resultat som vi tror är av intresse för såväl patienter som för läkemedelsmyndigheter och behandlande läkare, säger docent Björn Pasternak vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, som ledde studien.

Resultaten kan främst appliceras på SGLT2-hämmaren dapaglifozin, som dominerade i Skandinavien under studieperioden.

Studien är en observationsstudie, vilket gör att orsakssamband inte kan fastställas.

Studien genomfördes med stöd från Hjärt-Lungfonden, Novo Nordisk Fonden, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning och det strategiska forskningsområdet i epidemiologi vid Karolinska Institutet. Flera av författarna har kopplingar i form av exempelvis ersättningar och forskningsmedel från olika läkemedelsföretag. Se den vetenskapliga artikeln för ytterligare information.

Publikation

”Use of sodium glucose cotransporter 2 inhibitors and risk of major cardiovascular events and heart failure: Scandinavian  register based cohort study”
Björn Pasternak, Peter Ueda, Björn Eliasson, Ann-Marie Svensson, Stefan Franzén, Soffia Gudbjörnsdottir, Kristian Hveem, Christian Jonasson, Viktor Wintzell, Mads Melbye, Henrik Svanström
The BMJ, online 29 august 2019, doi: 10.1136/bmj.l4772