Publicerad: 2020-10-27 14:03 | Uppdaterad: 2020-10-27 14:28

Låg dos av medicinen IVIG bromsar effekten av farliga toxiner vid svåra infektioner

Sammanfattning av publikation i CID av Helena Bergsten et al.

Helena Bergsten. Foto: Linn Johansson
Helena Bergsten, doktorand i Norrby-Teglund forskargrupp. Foto: Linn Johansson.

Vid nekrotiserande mjukdelsinfektioner infekterar vanliga bakterier vårt inre, sprider sig med snabb hastighet och orsakar vävnadsdöd. Antibiotikabehandling är otillräcklig och infekterad kroppsvävnad måste opereras bort. 22% av de som drabbas av infektionen behöver amputera en kroppsdel och 18% avlider.

En vanlig bakterie som orsakar dessa infektioner är grupp A-streptokocker. De bildar toxin som gör att kroppens annars hjälpsamma immunceller överaktiveras, vilket leder till att den drabbade utsätts för en så kallad ”cytokinstorm” vilket bidrar till ett svårt sjukdomsförlopp och behov av intensivvård.

Nyligen genomfördes en studie under namnet INSTINCT. I studien lottades patienter med nekrotiserande mjukdelsinfektioner till behandling med intravenöst immunoglobulin (IVIG) eller placebo, som tillägg till övrig behandling. Den studien visade en trend mot förbättrad hälsa efter IVIG-behandling i den subgrupp som orsakas av grupp A-streptokocker, men inte något tydligt samband vid infektion med andra bakterier. Dock användes en lägre dos än i tidigare studier, 25 g per dag.

Anna Norrby-Teglund, professor i medicinsk mikrobiell patogenes. Foto: Stefan Zimmerman.

Bergsten et. at. testade blodprover från infekterade patienter innan och efter IVIG-behandling, och kom fram till att behandling med IVIG leder till minskad effekt av de toxiner som streptokockerna producerar - även vid den låga dosen på 25 g som användes i INSTINCT-studien. Baserat på studieresultaten föreslår nu forskarna en ny dosering av IVIG för dessa infektioner. Det är fortfarande inte bevisat att IVIG leder till bättre hälsa vid dessa förödande infektioner och forskarna föreslår att den nya doseringen testas i en kontrollerad klinisk behandlingsstudie av patienter med nekrotiserande mjukdelsinfektioner orsakade av grupp A-streptokocker.

Talespersoner för studien 

Professor Anna Norrby-Teglund, Ph.D. (070 79 23 526)
Doktorand Helena Bergsten, M.D. (072-7279791)
Centrum för infektionsmedicin, Institutionen för medicin Huddinge
ANA Futura, Alfred Nobels Allé 8, 141 52 Huddinge.

This work was supported by European Union [FP7/2007-2013 305340], the Swedish Research Council [2014-06722; 2018-02475], Stockholm county council [20180058] and Karolinska Institute [KID funding].

Publikation i CID av Helena Bergsten et al.