Publicerad: 2021-11-02 13:13 | Uppdaterad: 2021-11-02 16:42

KI:s rektor beslutar i frågan om namngivning på campus

Ole Petter Ottersen med händerna i kors framför sig och trappa i bakgrunden.
Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Flyg

Efter en ordentlig utredning och sammanställning av interna synpunkter har Karolinska Institutets (KI) rektor Ole Petter Ottersen i dag beslutat att ändra namngivningen på en av universitetets salar, föreslå namnändringar på en byggnad och två vägar på KI:s campus Solna samt ändra principerna för namngivning.

De senaste åren har diskussionerna om KI:s historiska arv varit intensiva. För ett år sedan, och som en uppföljning av Strategi 2030, tillsatte rektor Ole Petter Ottersen en arbetsgrupp med uppgift att se över KI:s historia från olika perspektiv. Gruppen fick bland annat uppdraget att föreslå hur vägnamn, salsnamn och historiska minnesmärken som byster, ska behandlas i framtiden.

Med bland annat en översikt av KI:s historia sammanställd av Petter Hellström, Uppsala universitet, som grund, la gruppen fram ett förslag strax efter sommaren. Förslaget har diskuterats brett, såväl internt inom KI som externt.

Byte av salsnamn på campus Solna

Med den bakgrunden har rektor Ole Petter Ottersen i dag beslutat att vissa namn bör ändras i de fall där de representerar personer som gett uttryck för rasism och annat nedlåtande och förminskande beteende och uttryckta värderingar gentemot olika folkgrupper.

– Jag tycker det är viktigt att KI hittar en balans mellan vår historia och de värderingar som i dag är centrala för oss som organisation, säger rektor Ole Petter Ottersen. Jag vill skapa möjligheter för en levande, kritisk och pågående diskussion om vad som skapat KI och vad vi gör idag som kommer att uppfattas kritiskt av kommande generationer.

Beslutet innebär att Karolinska Institutet behåller de befintliga personnamnen på byggnader, salar och vägar, förutom i några fall. Det gäller namnet på sal Retzius på campus Solna, som bör avlägsnas och ersättas med något annat. KI föreslår dessutom att Akademiska Hus bör byta namn på den byggnad på campus Solna som i dag kallas Retziuslaboratoriet, samt att Solna stad byter namn på Retzius väg, beläget på samma campus.

Rekommendationer om att ändra gatunamn

Vidare rekommenderar KI att Solna stad ändrar ”von Eulers väg” till ”Ulf von Eulers väg”. Detta för att tydliggöra att KI och Solna tar avstånd från de nazistsympatier som uttrycktes av Hans von Euler, som aldrig hade någon relation till KI. Sonen Ulf von Euler var däremot professor vid KI under många år och fick Nobelpriset 1970. Det finns inga belägg för att han uttryckt några offentliga politiska åsikter överhuvudtaget. I beslutet ingår även att KI behåller personporträtt och andra minnesmärken som nu finns på KI:s campus, förutom de som avbildar personer som nämns ovan. Porträtt som ingår i serier, till exempel rektorsporträtt, undantas från denna princip.

KI tillsätter också en kommitté vars uppdrag kommer vara att vidareutveckla principer för framtida namngivning av byggnader, föreläsningssalar och andra rum på KI. I denna kommitté ska etisk, kulturell och historisk expertis ingå. En policy och riktlinjer för namngivning ska sedan beslutas av universitets styrelse, konsistoriet.  

Att hålla KI:s historia levande

Besluten om namngivning av byggnader och salar på KI:s campus ska i framtiden fattas av rektor, efter beredning i en särskild beredningsgrupp. Även här ska det ingå en bred kompetens med historisk, kulturell och etisk expertis.

Alla KI:s studenter ska erbjudas föreläsningar om KI:s bakgrund och historia, där de delar som vi i nutid tar avstånd ifrån finns med. Det finns också ett mer långsiktigt mål att skapa en tydlig plats på universitetet där KI:s och medicinens historia ska kunna belysas utifrån olika perspektiv. Ambitionen är att ett sådant medicinskt-historiskt centrum ska leda till att hålla diskussionen om KI:s historia levande.

Från studenthåll välkomnas beslutet.

– Det kommer att vara ett idogt arbete att kontinuerligt utarbeta ett etiskt hållbart sätt att förhålla sig till KI:s historia. Beslutet är välbalanserat och skapar möjlighet för etisk reflektion bland oss studenter, både kring historia och nutida gärning, säger Alexander Klaréus, ordförande för Medicinska föreningen.

Även Dana Samiean som är ordförande för Odontologiska föreningen är positiv:

– Som tidigare skrivet har mycket starka åsikter kommit fram, men jag tycker att balansen som vår rektor har föreslagit är rätt. Utbildning och kritiskt tänkande kring vår historia är viktigt för att vi idag ska kunna växa. Att vi även ska tillsätta en ny kommitté med en bred kompetens i olika fält för hur vi skall tänka på hur vi namnger framtida salar/byggnader/vägar är det rätta steget framåt. 

Beslutet i korthet

  • Beslutet om att ändra namn på Retzius-salen ska genomföras så snart som praktiskt möjligt. Dess nya namn blir preliminärt i väntan på att nedanstående grupp tillsätts.
  • Universitetets styrelse, konsistoriet, ska fatta beslut om principer för framtida namngivning på förslag från en utsedd kommitté med ledamöter från olika verksamhetsfält.
  • En ny permanent beredningsgrupp med representanter från olika verksamhetsfält ska tillsättas med uppgift att ta fram konkreta namngivningsförslag för rektor att besluta när behov om nya namn dyker upp.
  • KI kommer att föreslås Akademiska Hus att ändra namn på nuvarande Retzius-laboratoriet.
  • KI kommer att ta kontakt med Solna stad om Retzius väg och von Eulers väg och föreslå ändringar.
  • KI har en tydlig ambition att på olika sätt synliggöra lärosätets historia. På sikt är målet även att skapa en synlig plats på campus där KI:s och medicinens historia ska kunna belysas utifrån olika perspektiv.
  • Samtliga KI:s studenter ska erbjudas föreläsningar om KI:s bakgrund och historia – inkluderat de delar som vi i dag tar avstånd ifrån.

Rektor kommenterar frågan om namngivning på campus (på engelska)