Publicerad: 2018-03-08 09:32 | Uppdaterad: 2018-03-09 08:56

Kinolonantibiotika kopplas till ökad risk för akut aortasjukdom

Ny forskning ledd från Karolinska Institutet ger ytterligare stöd för ett misstänkt samband mellan antibiotika av typen kinoloner och ökad risk för akut aortasjukdom. Studien publiceras i den ansedda tidskriften BMJ.

Kinolonantibiotika, exempelvis ciprofloxacin, används över hela världen som behandling för olika infektioner, såsom allvarliga urinvägsinfektioner. Tidigare observationsstudier har väckt farhågor att behandling med dessa läkemedel kan medföra en mer än fördubblad risk för akut och livshotande aortasjukdom (aortaaneurysm eller aortadissektion), men mer forskning behövs för att kunna dra säkra slutsatser i frågan.

För att reda ut om det verkligen finns ett samband har forskare från Karolinska Institutet, Statens Serum Institut i Danmark och Lunds universitet studerat data från svenska nationella hälsoregister. Forskarna jämförde risken för akut aortasjukdom efter drygt 360 000 behandlingsepisoder med kinolonantibiotika med motsvarande risk hos en lika stor jämförelsegrupp som behandlats med amoxicillin, en annan typ av antibiotika.

66 procents förhöjd risk

Resultaten visar en koppling mellan behandling med antibiotika av kinolontyp och en 66 procents förhöjd risk för aortaaneurysm eller aortodissektion. Detta motsvarade en absolut skillnad på 82 fall per 1 miljon behandlingsepisoder med kinoloner.

– Vår studie bekräftar resultaten i två tidigare observationsstudier, men indikerar att riskökningen inte är riktigt lika stor som de studierna visade, säger Björn Pasternak, forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, som har lett studien.

Även den aktuella studien är en observationsstudie och kan därmed inte bevisa ett orsakssamband. Genom sin storlek och metodologiska utformning ger den dock de mest tillförlitliga resultaten hittills, enligt Björn Pasternak.

– Trots att den absoluta riskökningen var relativt liten bör dessa fynd tolkas i ljuset av hur utbredd användningen av kinoloner är. Målet med den här forskningen är att bidra till bästa möjliga beslutsunderlag inom vården.

Ökar aktiviteten i vissa enzymer

Forskarna lyfter även fram en möjlig mekanism som kan förklara kopplingen.

– En av faktorerna som är inblandad i uppkomsten av akut aortasjukdom är ökad aktivitet i vävnadsnedbrytande enzymer som kallas metalloproteinaser. Vi vet att kinoloner ökar aktiviteten i dessa enzymer, som man också tror ligger bakom hälsenesmärta och ruptur – mer välkända biverkningar av kinoloner, säger Björn Pasternak.

Resultaten i studien kommenteras även i en redaktionell artikel i BMJ.

Studien saknar specifik finansiering, men forskarna uppbar finansiering från det strategiska forskningsområdet i epidemiologi vid Karolinska Institutet, Lundbeck Foundation samt ALF-medel under genomförandet av studien.

Publikation

”Fluoroquinolone use and risk of aortic aneurysm and dissection: nationwide cohort study”
Björn Pasternak, Malin Inghammar, Henrik Svanström
BMJ, online 8 mars 2018, doi: 10.1136/bmj.k678