Publicerad: 2019-02-20 10:26 | Uppdaterad: 2019-09-30 14:59

KI startar treårig tandhygienistutbildning från hösten 2019

I dag har Karolinska Institutet nåtts av beskedet att UKÄ godkänner vår ansökan om examensrätt för en treårig tandhygienistutbildning. Det innebär att de studenter som påbörjar sin utbildning i höst då startar på ett treårigt program.

– Det är med glädje jag läser UKÄ:s beslut om att ge KI examensrätt för en treårig tandhygienistutbildning. Detta är något som vi har kämpat för länge, säger Mats Trulsson, prefekt på institutionen för odontologi.

Tandhygienister med treårig utbildning är efterfrågade

Porträtt av Annsofi JohannsenDet råder i dag brist på tandhygienister i stora delar av landet och denna brist bedöms finnas kvar även på lång sikt. Det finns även en stor efterfrågan på tandhygienister med treårig utbildning.

Annsofi Johannsen, programdirektor för tandhygienistprogrammet på KI har länge arbetat för att KI:s tvååriga utbildning ska bli treårig. Hon säger att en treårig tandhygienistutbildning kommer att svara bättre mot behovet av tandhygienisternas kompetens i samhället. Det är också vad arbetsgivarna säger.

En avnämarenkät som KI skickade ut 2017/2018 visar att arbetsgivarna efterfrågar tandhygienister med en treårig utbildning. De menar att det tredje året inte bara ger en fördjupad kunskap, utan också en bredare kompetens. Tandhygienister med en treårig utbildning tar fler ansvarsområden (barn- ungdomar, äldre) och arbetar mer självständigt.

Tandhygienisternas status höjs

– En treårig utbildning höjer statusen på professionen i Sverige, vilket i sin tur kan leda till bättre löneläge för tandhygienister, större möjlighet till fortsatta studier, ökat forskningsintresse, bättre möjligheter att göra karriär, säger Annsofi Johannsen.

Vidgar man perspektivet lite och tittar hur det ser ut i andra delar av världen kan man se att tandhygienistutbildningarna ofta är treåriga. Däremot är tandhygienisternas arbetsområden ofta färre i länder utanför Skandinavien.

Så förändras tandhygienistprogrammet på KI när det blir treårigt

I dag är tandhygienistutbildningen på KI tvåårig och ger en yrkesexamen, men det finns även en påbyggnadsutbildning som ungefär varannan nybliven tandhygienist väljer att fortsätta på. Den ger i sin tur en kandidatexamen.

Den treåriga utbildningen påverkar inte studenterna som går den nuvarande utbildningen. De tandhygieniststudenter som går ut från den tvååriga utbildningen kommer också att erbjudas påbyggnadsutbildningen på KI, dock som senast med start år 2020.

De större förändringarna i den treåriga utbildningsplanen är följande:

Nytt huvudområde

Huvudområdet för den treåriga tandhygienistutbildningen är oral hälsa i stället för odontologisk profylaktik. Oral hälsa innefattar både prevention och behandling av orala sjukdomar. Programmet kommer även att utöka vissa delar inom allmän odontologi, protetik, orofacial medicin och ortodonti.

Fördjupad kunskap

Fördjupad kunskap på de mål som fanns sedan tidigare (dock samma som i påbyggnadsutbildningen). Exempel:

Studenten ska visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings-och utvecklingsarbete, samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och om sambandets betydelse för yrkesutövningen.

Tre nya mål införs

Studenten ska

  • visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers orala hälsa
  • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa. (Det nya målet består delvis av ett redan befintligt mål.)

Andra mål har delvis förändrats

Studenten ska

  • visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete för såväl patienter som för grupper.
  • visa förmåga att självständigt utföra orala undersökningar samt att utreda och analysera behov av insatser
  • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter, deras närstående samt andra grupper.

Läs mer

UKÄ: Fem lärosäten uppfyller kraven för den nya tandhygienistexamen

Tandhygienistprogrammet vid Karolinska Institutet