Publicerad: 2024-07-04 09:46 | Uppdaterad: 2024-07-11 22:09

Indiens luftföroreningar står för en stor del av dödsfallen

Luftföroreningar över New Dehli.
Luftföroreningar över Dehli. Foto: Getty Images

Luftföroreningar kan ligga bakom sju av hundra dödsfall i Indien och dödligheten är hög även vid nivåer långt under det nationella gränsvärdet. Det visar en ny studie publicerad i The Lancet Planetary Health av forskare vid bland annat Karolinska Institutet. Forskarna pekar på behovet av omfattande åtgärder och nya gränsvärden för luftföroreningar i Indien.

Studien omfattar tio stora städer i Indien, inklusive städer som normalt anses vara mindre förorenade såsom Mumbai, Bengaluru, Kolkata och Chennai. Forskarna analyserade exponering för små partiklar (PM2.5, partiklar med en diameter mindre än 2,5 mikrometer) och dagliga dödstal i de olika städerna mellan åren 2008 och 2019.  

Under studieperioden kunde totalt 7,2 procent av alla dödsfall i dessa städer, cirka 33 000 per år, kopplas till PM2.5 -exponering som överstiger Världshälsoorganisationens (WHO) gränsvärde. Delhi hade den högsta siffran (11,5 procent) och Shimla den lägsta (3,7 procent). En ökning av PM2.5 -nivåerna med 10 μg/m³ under två dagar uppskattades öka antalet dödsfall med 1,42 procent. 

Lokala källor till luftföroreningar

Denna uppskattning var i stället 3,57 procent när forskarna använde en metod kallad kausal modellering, som isolerar effekterna av lokala källor till luftföroreningar såsom transporter och industrier. 

Photo of Petter Ljungman.
Petter Ljungman. Foto: Stefan Zimmerman

– Intressant nog såg vi att lokala föroreningskällor troligen är mer giftiga än mer avlägsna källor, vilket pekar på vikten av att ta itu med både lokala och regionala luftföroreningar. Fynden har betydelse för politiker som hanterar detta högst relevanta hot mot människors hälsa. Det kommer att krävas landsomfattande åtgärder året runt för att komma till rätta med problemet, säger Petter Ljungman, senior forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och en av studiens huvudförfattare. 

WHO:s dagliga gränsvärde på 15 μg/m³ överskreds hela 99,8 procent av dagarna. I Indien är gränsvärdet för PM2.5 betydligt högre, 60 μg/m³. Även vid luftföroreningar långt under det indiska gränsvärdet uppskattades dödligheten till följd av luftföroreningar vara hög. 

Snabbt ökande dödlighet

Enligt beräkningarna ökade dödligheten snabbt vid lägre föroreningsnivåer för att sedan plana ut vid högre nivåer. 

Jeroen de Bont
Jeroen de Bont. Foto: Ulf Sirborn

– Luftföroreningarna i Indien är extremt höga och vår studie visar tydligt hur dagliga variationer i föroreningsnivåer kan kopplas till ökad dödlighet. Resultaten visar att det inte finns något säkert tröskelvärde för luftföroreningar men att gränsvärdet i Indien behöver ses över, säger Jeroen de Bont, postdoktor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och en av studiens huvudförfattare. 

Förutom ovan nämnda städer omfattades Ahmedabad, Hyderabad, Pune och Varanasi i analysen. 

Studien är ett internationellt samarbete med forskare från bland annat Sverige (Karolinska Institutet), Indien (Sustainable Futures Collaborative, Ashoka University, Centre for Chronic Disease Control) och USA (Harvard University, Boston University), varav många är medlemmar i CHAIR-India-konsortiet. Forskningen finansierades bland annat av Formas och det finns inga rapporterade intressekonflikter. 

Publikation

Ambient air pollution and daily mortality in ten cities of India: a causal modelling study”, Jeroen de Bont*, Bhargav Krishna* (*delad försteförfattare), Massimo Stafoggia, Tirthankar Banerjee, Hem Dholakia, Amit Garg, Vijendra Ingole, Suganthi Jaganathan, Itai Kloog, Kevin Lane, Rajesh Kumar Mall, Siddartha Mandal, Amruta Nori-Sarma, Dorairaj Prabhakaran, Ajit Rajiva, Abhiyant Suresh Tiwari, Yaguang Wei, Gregory Wellenius, Joel Schwartz*, Poornima Prabhakaran*, Petter Ljungman* (*delad sisteförfattare), The Lancet Planetary Health, online 4 juli 2024, doi: 10.1016/S2542-5196(24)00114-1.